دوره و شماره: دوره 27، شماره 5 - شماره پیاپی 122، آذر و دی 1397 
گیربکس های مغناطیسی با قدرت انتقال بالا

صفحه 3-7

رسول محرمی؛ محمد مصطفی محمدی؛ بهمن نعمتی


شبیه سازی عددی میکرواحتراق پیش مخلوط متان هوا

صفحه 26-35

احمدرضا رحمتی؛ سید عبدالمهدی هاشمی؛ محمد صابر خسروی