مقایسه تحلیلی و آزمایشگاهی عملکرد تایر خودرو با گاز نیتروژن و هوا

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی سیرجان

چکیده

استفاده از گاز نیتروژن بجای هوای معمولی در لاستیک خودرو ها، با وجود قیمت بالاتر، رو به افزایش است. علت آن، مزایای عنوان شده و ادعا شده برای آن است که در این میان می‌توان به کاهش مصرف سوخت، افزایش مقاومت در مقابل گرما، نرمی بیشتر لاستیک، کاهش خطر ترکیدگی لاستیک و سهولت استفاده از خودرو بدلیل عدم نیاز به تکرار تنظیم فشار گاز لاستیک ها، نسبت به استفاده از هوای معمولی در لاستیک خودرو اشاره کرد.
در کار حاضر، صحت یا عدم صحت موارد فوق به صورت تحلیلی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی تحلیلی با به‌کارگیری روابط ترمودینامیکی حاکم بر مسئله با در نظر داشتن تفاوت خواص فیزیکی دو سیال هوا و نیتروژن انجام پذیرفته است. بررسی آزمایشگاهی هم به صورت اندازه‌گیری فشار چند نوع لاستیک برای دو گاز هوا و نیتروژن و برآورد درصد هوای باقیمانده و یا به‌اصطلاح IPR در زمان‌بندی مختلف انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که تفاوت عملکرد لاستیک از نقطه‌نظرهای عنوان شده، برای زمانی که از نیتروژن بجای هوا در لاستیک استفاده شده باشد، به حدی ناچیز است که استفاده از نیتروژن را بجای هوا بدلیل قیمت بالاتر آن توجیه‌ناپذیر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


[1] J. M. Baldwin, D. R. Bauer, K. R. Ellwood, EffectsofNitrogenInflationonTireAgingandPerformance. Rubber & Plastics News, Vol. 34, No. 4, pp. 14-19, 2004.
[2] L. Sperberg Tire Durability with Nitrogen Inflation, Rubber Chemistry and Technology. Vol. 41, No. 4, pp. 1065-1071, 1968.
[3] W. H. Waddell, R. C. Napier, D. S. Tracey, Nitrogen Inflation of Tires. Rubber Chemistry and Technology, Vol. 82, No. 2, pp. 229-243, 2009.
[4] W.H.Waddell,C.Sacramento Inflationpressure retention effects on tire rolling resistance and vehiclefueleconomy. californiaenergycommission, ExxonMobil Chemical Company, 2008
 [5] D. Coddington Inflation Pressure Loss in Tubeless Tires—Effects of Tire Size Service, and Construction, Rubber Chemistry and Technology, Vol. 52, No. 5, pp. 905-919, 1979.
 [6] J. Daws, Nitrogen Inflation for Passenger Car and Light Truck Tires . Tire Science and Technology, Vol. 39, No. 2, pp. 125-160, 2011.
 [7] L. Evans, J. Harris, E. Terrill, J. MacIsaac Jr, Effects of Varying the Levels of Nitrogen in the Inflation Gas of Tires on Laboratory Test Performance,. in National Highway Traffic Safety Administration, San Francisco, 2008. [8] J. W. Daws, Practical Aspects of Nitrogen Tire Inflation, in International Tire Exhibition and Conference. Cleveland, 2010.
[9] J.W.Daws, NitrogenTireInflation: WhenDoes the Tire Really Need it, . in International Tire Exhibition and Conference, Cleveland, 2012.
 [10] M. Allen, Is Nitrogen Better than Air in Car Tires. Accessed 1 February, 2009; https://www.popularmechanics.com/cars/howto.
[11] Cargeek, Advantages and disadvantages of using nitrogen for car’s tire, . Accessed 1 January, 2015; http://www.cargeek.ir. (in Persian)
[12] R. Montoya, Should You Fill Your Car’s Tires With Nitrogen,. Accessed 30 May, 2014; https://www.edmunds.com/car-care.
[13] Nitrofill. The Benefit of Nitrogen in Car, Auto, and Truck Tires,. Accessed 14 July, 2017; http://www.nitrofill.com/nitrogen-in-tires.aspx.
[14] Wheels, Why nitrogen in your tires is a waste of money, . Accessed 31 AUGUST 2011; https://www.wheels.ca/news.
 [15] Y. Cengel, M. Boles, Thermodynamics, . An Engineering Approach, Fifth ed., pp. 139-144: McGraw-Hill, 2006. [16] T. L. Bergman, F. P. Incropera, D. P. DeWitt, A. S. Lavine Fundamentals of heat and mass transfer,.pp.995-999: JohnWiley&Sons,2011.
  • XML
  • فایل‌های تکمیلی/اضافی
  • 7.pdf
  • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1397
  • تاریخ پذیرش: 09 خرداد 1398