دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 121، مهر و آبان 1397 
ارائه راهکار برای کاهش تغییر شکل پوسته توربین

صفحه 36-42

محمد ولی‌زاده؛ علیرضا شهرابی فراهانی