بررسی آسایش حرارتی اتاق تالار در خانه‌های سنتی شیراز (نمونه موردی: خانه‌ی منطقی نژاد)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

در ساختمان‌های سنتی راهکارهای غیر فعال خورشیدی فراوانی برای ایجاد آسایش حرارتی محیط داخل استفاده شده که می‌تواند در ساختمان‌های مدرن امروزی نیز به کار رود. عنصر مشترک در بسیاری از ساختمان‌های سنتی ایران در اقلیم گرم و خشک، اتاق تالار با ایوان است. هدف از این پژوهش بررسی آسایش حرارتی در اتاق تالار خانه سنتی منطقی نژاد در شیراز است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا ساختمان سنتی با تمامی جزییات در نرم افزار دیزاین بیلدر نسخه 5.03.007 شبیه سازی شده و سپس داده‌های مربوط به دما، رطوبت نسبی اتاق، میزان شاخص آسایش حرارتی میانگین آرای پیش‌بینی شده (PMV) و درصد نارضایتی پیش‌بینی شده (PPD) اتاق تالار در طول سال محاسبه شد. برای اعتبارسنجی داده‌ها، داده‌های به دست آمده دما و رطوبت نسبی بوسیله‌ی حسگر طی ده روز با داده‌های نرم افزار مقایسه گشت که اختلاف آنها قابل قبول بود. نتایج محاسبات حاکی از آن است که اتاق تالار با ایوان در جبهه‌ی جنوبی حیاط مرکزی در ماه‌های مه، ژوئن، سپتامبر و اکتبر از لحاظ آسایش حرارتی مناسب است. اتاق تالار در دو ماه جولای و آگوست در محدوده کمی گرم تا گرم قرار گرفته و در ماه‌های سرد در محدود تنش سرمایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Afshari, H. Design fundamentals in the hot and humid climate of iran: The case of khoramshahr. Asian Culture and History, 4:65, 2012.
[2] Mashhadi, M.K. Comparison of iranian and turkish traditional architectures in hot-dry climates. Master’s thesis, Eastern Mediterranean University, 1 2012.
[3] J.R.G. Chávez, F.F. Melchor. Application of combined passive cooling and passive heating techniques to achieve thermal comfort in a hot dry climate. Energy Procedia, 57:1669–1676, 2014.
[4] M.K.Nematchoua, R.Tchinda, J.a.Orosa. Thermalcomfort and energy consumption in modern versus traditional buildings in cameroon: A questionnaire-based statistical study. Applied Energy, 114:687–699, 2014.
[5] M. Serefhanoglu Sözen, G.Z. Gedík. Evaluation of traditional architecture in terms of building physics: Old diyarbaki´r houses. Building and Environment, 42:1810– 1816, 2007.
[6] R. Soleymanpour, N. Parsaee, M. Banaei. Climate comfort comparison of vernacular and contemporary houses of iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 201:49–49, 2015.
[7] S. Bodach, W. Lang, J. Hamhaber. Climate responsive building design strategies of vernacular architecture in nepal. Energy and Buildings, 81:227–242, 2014.
[8] A.S. Dili, M.A. Naseer, T.Z. Varghese. Passive environment control system of kerala vernacular residential architecture for a comfortable indoor environment: A qualitative and quantitative analyses. Energy and Buildings, 42:917–927, 2010.
[9] A.F. Tzikopoulos, M.C. Karatza, J.A. Paravantis. Modeling energy efficiency of bioclimatic buildings. Energy and Buildings, 37:342–351, 2005.
 [10] K.I. Praseeda, M. Mani, B.V.V. Reddy. Assessing impact of material transition and thermal comfort models on embodied and operational energy in vernacular dwellings (india). Energy Procedia, 54:529–544, 2014.
 [11] S. Saljoughinejad, S. Rashidi Sharifabad. Classification of climatic strategies, used in iranian vernacular residences based on spatial constituent elements. Building and Environment, 92:475, 2015.
 [12] M.A. Mohammadabadi, S. Ghoreshi. Green architecture in clinical centres with an approach to iranian sustainable vernacular architecture (kashan city). Energy Procedia, 21:580, 2011.
[13] S.M. Mehr, A.H. Noghrekar, F. Mozaffar S. Taghdir. Architecturalspaceaffordanceofiraniantraditionalhousesin response to levels of physical and spiritual human needs: (case studies: Boroujerdiha house in kashan and zinatolmolk house in shiraz). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 201:342, 2015.
 [14] M. Baran, M. Yildirim, A. Yilmaz. Evaluation of ecological design strategies in traditional houses in diyarbakir. Cleaner Production, 19:609, 2011.
[15] Foruzanmehr, A. Summer-time thermal comfort in vernacular earth dwellings in yazd, iran. Sustainable Design, 2:609–619, 2012.
 [16] Foruzanmehr, A. Thermal comfort and practicality: separate winter and summer rooms in iranian traditional houses. Architectural Science Review, 59:37–41, 2014.
[17] G. Manioglu, Z. Yilmaz. Energy efficient design strategies in the hot dry area of turkey. Building and Environment, 43:1301–1309, 2008.
[18] Foruzanmehr, A. People’s perception of the loggia: A vernacularpassivecoolingsysteminiranianarchitecture. Sustainable Cities and Society, 19:61–67, 2015.
[19] A. Atrvash, R. Fayaz. The effect of orsis on the air in the interior(casestudy: zinatalmolkofshiraz). Archit.Urban Plan, 9:19–26, 2015.
[20] S.H. Hosseini, E. Shokry, A.J.A. Hosseini G. Ahmadi J.K. Calautit. Evaluation of airflow and thermal comfort in buildings ventilated with wind catchers: Simulation of conditions in yazd city, iran. Energy for Sustainable Development, 35:7–24, 2016.
[21] A. Sohani, H. Sayyaadi, N. Mohammadhosseini. Comparative study of the conventional types of heat and mass exchangers to achieve the best design of dew point evaporative coolers at diverse climatic conditions. Energy Conversion and Management, 158:327–345, 2018.
[22] A. Sohani, M. Zabihigivi, M.H. Moradi H. Sayyaadi H.H. Balyani. A comprehensive performance investigation of cellulose evaporative cooling pad systems using predictive approaches. Applied Thermal Engineering, 110:1589– 1608, 2017.
[23] M.H. Fathollahzadeh, G. Heidarinejad, H. Pasdarshahri. Prediction of thermal comfort, iaq, and energy consumptioninadenseoccupancyenvironmentwiththeunderfloor air distribution system. Building and Environment, 90:96– 104, 2015.
[24] G. Heidarinejad, M.H. Fathollahzadeh, H. Pasdarshahri. Effects of return air vent height on energy consumption, thermal comfort conditions and indoor air quality in an under floor air distribution system. Energy and Buildings, 97:155–161, 2015.
[25] S.H. Hosseini, P. Ghobadi, T. Ahmadi J.K. Calautit. Numerical investigation of roof heating impacts on thermal comfort and air quality in urban canyons. Applied Thermal Engineering, 123:310–326, 2017.
[26] Nasrollahii, F. Office buildings energy efficient: energy efficiency with the architectural design. berlin university, 2015.
 [27] DesignBuilderSoftwareLtd-Home, (n.d.). https://www. designbuilder.co.uk. Accessed: 2017-04-16.