شبیه سازی فرآیند تولید تزریق پودر فلزی با استفاده از نرم افزار Moldflow

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

فرآیند تولید تزریق پودر فلزی یکی از فرآیندهای جدید تولید قطعات دقیق و نزدیک به شکل نهایی می باشد که مکانیزم آن بر پایه روش متالورژی پودر می باشد. در این روش پودر فلزات به همراه چسب به داخل قالب تزریق می شوند و با توجه به سیالیت بیشتر مخلوط تشکیل شده در این حالت نسبت به روش متالورژی پودر، هندسه قطعات پیچیده تری را می توان به کمک آن تولید نمود. در بسیاری از صنایع از قبیل صنایع هوافضا، پزشکی و خودروسازی این روش اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. قطات درب خودرو، انگشتی های سوپاپ، بست نگهدارنده انژکتور و پره های پرخوران از جمله قطعاتی هستند که در حال حاضر با استفاد از این روش تولید می شوند. با توجه به اینکه ان روش در صنعت کشور هنوز چندان شناخته شده نیست، در این مقاله سعی شده است شبیه سازی این فرآیند با استفاده از نرم افزار تجاری Moldflow انجام شده و قابلیت نرم افزار برای انجام شبیه سازی مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور ابتدا صحه گذاری نتایج نرم افزار با هندسه و شرایط مرزی مشخص از مقالات موجود انجام شد، سپس برای قطعه پره پرخوران مربوط به یک موتور دیزل سواری شبیه سازی انجام گرفت. نتایج نشان دادند که نرم افزار انتخاب شده قابلیت خوبی برای شبیه سازی فرایند تولید تزریق پودر فلزی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Groover, Mikell P. Fundamentals of modern manufacturing: materials processes, and systems. JohnWiley&Sons, 2007.
[2] Bilovol,VolodymyrValeriyovych. Mouldfillingsimulations during powder injection moulding. Ph.D. thesis, TU Delft, Delft University of Technology, 2003.
 [3] Ganeshram, V and Achudhan, M. Design and moldflow analysis of piston cooling nozzle in automobiles. Indian Journal of Science and Technology, 6(6):4808–4813, 2013.
 [4] Ganeshram, V and Achudhan, M. Design and moldflow analysis of piston cooling nozzle in automobiles. Indian Journal of Science and Technology, 6(6):4808–4813, 2013. ﺧﺮﺳﻨﺪ،ح.ﺳﺎﺧﺖﻗﻄﻌﺎتدﻗﯿﻖﺳﯿﺴﺘﻢاﯾﻤﻨوﻗﻔﻞﺧﻮدروﺑﻪروشﺗﺰرﯾﻖ [۵]
 ﭘﻮدر. ﮔﺰارشﻃﺮحﺗﺤﻘﯿﻘ،ﻗﺮاردادﭘﮋوﻫﺸﺷﻤﺎره٣٧۴٢٠١۵/٠۵۴. داﻧﺸﺎهﺻﻨﻌﺘﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦﻃﻮﺳ،٨٨٣١.
 [6] Enneti, Ravi K, Park, Seong-Jin, Schenck, Andrew, German, Randall M, Thomas, Patricia, Levenfeld, Belén, Várez,Alejandro,PalagideSouza,IgorO,PalagideSouza, J, Fuentefria, Alexandre M, et al. Critical issues in manufacturing dental brackets by powder injection molding. International Journal of Powder Metallurgy, 48(2):23, 2012.
 [7] Chiaberge,M. Newtrendsanddevelopmentsinautomotive system engineering. Intech, Croatia, 2011.
[8] Mathew, B. A. and Mastromatteo, R. Metal injection moulding for automotive applications. Metal Powder Report, 58(9):32–35, 2003.
 [9] T. G. KANG, et al. Modeling and simulation of metal injection molding (mim). in Heany, Donald F., ed. , Handbook of metal injection molding, pp. 197–233. Woodhead Publishing Limited, Oxford, England, 2012.
ﻟﻘﻤﺎن،ف. ﻣﺪﻟﺴﺎزیﻓﺮآﯾﻨﺪﺗﻮﻟﯿﺪﺗﺰرﯾﻖﭘﻮدرﺑﺮایﺗﻮﻟﯿﺪﻗﻄﻌﺎتﺧﻮدرو. [١٠]
 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ،داﻧﺸﺎهﺳﻤﻨﺎن،۶٩٣١