معرفی مدل احتراقی اضمحلال گردابه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مدل‌سازی جریان واکنشی در شرایطی که جریان آرام باشد (و حتی زمانی که جریان اغتشاشی می‌شود اما اغتشاش به‌طور مستقیم شبیه‌سازی می‌شود) بدون نیاز به مدل‌سازی شدت واکنش، مستقیماً به‌صورت عددی مدل‌سازی می‌شود؛ اما زمانی که جریان مغشوش می‌شود و جریان اغتشاشی مدل‌سازی می‌شود، نیاز است که اثرات متقابل آشفتگی و واکنش مدنظر قرار گیرد.
به‌منظور مدل‌سازی اثرات متقابل آشفتگی و واکنش، روش‌های متفاوتی ارائه‌شده است. یکی از مدل‌هایی که توانایی مدل‌سازی اثرات متقابل آشفتگی و واکنش را دارد مدل EDC می‌باشد که در این گزارش سعی بران است این مدل موردبررسی قرار گیرد. آن‌گونه که در مراجع اشاره‌شده است مدل EDC به شکل آبشار انرژی در نظر گرفته می‌شود که انرژی مکانیکی از گردابه‌های بزرگ‌مقیاس به گردابه‌های کوچک‌مقیاس منتقل می‌شود و بر اساس همین نظریه آبشار انرژی است که روابط حاکم بر این روش استخراج میشود.
در این گزارش سعی شده است تا حد امکان و به‌صورت مختصر تئوری حاکم بر مدل EDC بیان شود و سیر تکامل این روش موردبررسی قرار گیرد و همچنین روش‌های متعددی که در جهت توسعه این مدل اقدام کرده‌اند، موردبررسی قرار گیرد و در آخر نیز محدوده‌ی کارایی این روش به‌صورت کلی بیان شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Solaguren-Beascoa Fernández, M, Alegre Calderón, JM, Bravo Diez, PM, and Cuesta Segura, II. Stressseparation techniques in photoelasticity: a review. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 45(1):1–17, 2010.
[2] Post, Daniel and Zandman, Felix. Accuracy of birefringent-coating method for coatings of arbitrary thickness. Experimental Mechanics, 1(1):21– 32, 1961.
 [3] Zandman, Felix, Redner, SS t, and Riegner, EI. Reinforcing effect of birefringent coatings. Experimental Mechanics, 2(2):55–64, 1962.
[4] Zandman,F,Redner,SS,andPost,D. Photoelasticcoating analysis in thermal fields. Experimental Mechanics, 3(9):215–221, 1963.
 [5] O’Regan, Richard. New method for determining strain on the surface of a body with photoelastic coatings. Experimental Mechanics, 5(8):241–246, 1965.
[6] Trumbachev, VF and Katkov, GA. Experimental application of photoelastic coatings for the determination of stresses and loads on the supports of mining excavations. in International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, vol. 3, pp. 337–347. Elsevier, 1966.
[7] Adams, C and Beese, JG. The reinforcing effect of birefringent coatings when applied to plastically deformed structures. Journal of Physics D: Applied Physics, 8(9):1084, 1975.
[8] Blum, AE. Theuseandunderstandingofphotoelastic coatings. Strain, 13(3):96–101, 1977.
[9] Durelli,AJandRajaiah,K.Determinationofstrains in photoelastic coatings. Experimental Mechanics, 20(2):57–64, 1980.
[10] Redner,AlexS. Photoelasticcoatings. Experimental Mechanics, 20(11):403–408, 1980.
[11] Hubner, JP, Ifju, PG, Schanze, KS, Liu, Y, Chen, L, and El-Ratal, W. Luminescent photoelastic coatings. Experimental Mechanics, 44(4):416–424, 2004.
[12] Corby Jr, Thomas W and Nickola, Wayne E. Residual strain measurement using photoelastic coatings. Optics and lasers in engineering, 27(1):111–123, 1997.
 [13] Introduction to stress analysis by the photostress® method. http://www.vishaypg.com.
[14] Application of photostress method in the analysis of stressfieldsaroundanotch. http://pubs.sciepub. com/ajme/1/7/35/.
[15] The lf/z-2 computer ized ref lection polar iscope system for full-field stress analysis. http://www. vishaypg.com.
 [16] Micro-Measurements. Photostress. https://www. photostress.com.
[17] Linear polarized 3d glasses and the physical shape of light waves. https://physics.stackexchange. com/.
[18] Focus on polarization. https://www.photonics. com.
[19] TN, Tech Note. How to select photoelastic coatings. http://www.vishaypg.com.
 [20] Ramesh, K. Fusion of digital photoelasticity, rapid prototyping and rapid tooling technologies. in Digital Photoelasticity, pp. 347–367. Springer, 2000.