دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 151، مهر و آبان 1402، صفحه 3-78