طراحی تعاملات و پیکره سامانه حمل بار هدایتپذیر خودکار خط تولید خودرو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 طراحی صنعتی، گروه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، گروه طراحی صنعتی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

موضوع این پژوهش حمل بار و چالشی که به آن پرداخته، چگونگی انجام آن در خطوط تولید کارخانه‌ های خودروسازی است. حمل بار، جابجایی یک محموله از انبار قطعات به خط تولید و بالعکس است. این خطوط به ‌طور پیوسته مشغول تولید بوده و هر لحظه توقف، زیان ‌های سنگینی وارد می ‌آورد. بنابراین حمل هوشمند بار الزامی می گردد. هدف و ماهیت این پژوهش به‌ترتیب کاربردی و کیفی-توصیفی است. از روش پیمایشی برای جمع ‌آوری داده‌ها استفاده کرده و به صورت میدانی، از پرسش ‌نامه کلامی-تصویری و از واکاوی گروه دلفی بهره برده ‌است. با کاربرد طراحی نامه که مبتنی بر روش طراحی تعامل و کاربر محوری است و به‌ کارگیری تحلیل سلسله ‌مراتبی، روش طراحی شکل گرفته است. طرح نمای پیکره سامانه حمل بار به ‌صورت پژوهش کتابخانه ‌ای تحقق‌ یافته است. پژوهش میدانی به‌روش کلینیک کاربران و سامانه، دنبال شده و پس از ایده پردازی در طرحستان، از طریق طرح آورد، دستاورد پژوهش با عنوان پیکره سامانه حمل بار هدایت‌پذیر خودکار خط تولید خودرو با برند دان رو رقم خورده ‌است. نسبت به محصولات مشابه مزایایی از جمله هزینه ‌های تعمیر و نگهداری پایین ‌تر، آموزش سریع ‌تر کاربران، توانایی کار به‌جای نوار نقاله و حذف آن، توانایی چرخش 360 درجه درجا و حرکت در جهات عمود بر هم را به ارمغان می‌ آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]           H. Danesh, "Design an automated guided vehicle system and its interactions for car production line," (in persian), Master Thesis, Science and Research branch. Islamic Azad University, Tehran, 2022.
 
[2]           W.V. Rapp, "7 automobiles: Toyota," Journal of Oxford Academic, pp. 128–162, 2002.
 
[3]           P.M. Noaker, "The search for agile manufacturing," Journal of Manufacturing Engineering, pp. 40-43, 1994.
 
[4]           T. Xue, P. Zeng, and H. Yu, "A reinforcement learning method for multi-AGV scheduling in manufacturing," IEEE International Conference on Industrial Technology, 01 February. Lyon, France, 2018, https://doi.org/10.1109/ICIT39549.2018.
 
[5]           A. Golestan poor, "Optimization of AGV route in factory using gray wolf optimising algorithm," (in persian), Master Thesis, Yazd University, Yazd, Iran, 2017.
 
[6]           D. Hrušecká, R. Lopes, and E. Juřičková, "Challenges in the introduction of AGVs in production lines: Case studies in the automotive industry," Serbian Journal of Management, vol. 14, no. 1, pp. 233–247, 2019. https://doi.org/10.5937/sjm14-18064.
 
[7]           T. Ferreira, "Researcg and development of an intelligent AGV-based material handling system for industrial applications," Master Thesis, University of Nelson Mandela Metroolitan University, Port Elizabeth, South Africa, 2015.
 
[8]           J. Paul, "Design and development of a graphical user interface for the monitoring process of an automated guided vehicle fleet," KTH Royal Institude of Technology, 2020.
 
[9]           Y. Dzezhyts, "Next gneration low-cost automated guided vehicle," Master Thesis, University of Skövde, Skövde, Sweden, 2020.
 
[10]         A. Faraji, and M.R. Roofigar Esfahani, "Design of interactive and ergonomic wheelchair equipped with direct health service system accessibility," (in persian), MMEP, vol. 31, no. 4, pp. 11-21, 2022, https://doi.org/10.30506/MMEP.2022.553325.2017.
 
[11]         Y. Rogers, H. Sharp and J. Preece, "Interaction design beyond human-computer interaction," 6th Edition, John Wiley & Sons Inc, New York, 2023.
 
[12]         T.L. Saaty, "The analytic hierarchy process," John Wiley & Sons, New York, 1980.
 
[13]         J. Lee, M. Tangjaruklj and Z. Zhu, "Load selection in aoutomated guided vehicle in flexible manufacturing system," International journal of product research, vol. 34, pp. 3383-3400, 1996, https://doi.org/10.1080/00207549608905096.
 
[14]         G. Ullrich, "Automated guided vehicle systems: A primer with practical applications," Secend Edition. Berlin Heidelberg, Springer, 2015.