دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 149، خرداد و تیر 1402، صفحه 3-80