دوره و شماره: دوره 32، شماره 5 - شماره پیاپی 152، آذر و دی 1402، صفحه 3-71