دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 136، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 3-77 
مروری بر روش‌های مسیریابی مبتنی بر هوش محاسباتی

صفحه 49-63

10.30506/mmep.2021.138050.1861

سید حمیدرضا موسوی‌تبار؛ محمدحسن شجاعی فرد؛ مرتضی ملاجعفری