دوره و شماره: دوره 30، شماره 6 - شماره پیاپی 141، بهمن و اسفند 1400، صفحه 3-97 
بررسی رفتار پلیمرهای حافظه‌شکلی پاسخگو به حرارت

صفحه 11-24

10.30506/mmep.2022.545801.1986

سید محمد دهقان طزرجانی؛ میلاد صادق یزدی؛ محمدهادی حسین‌زاده