دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 137، خرداد و تیر 1400، صفحه 3-77 
بررسی فناوری نیروگاه‌های دودکش خورشیدی

صفحه 3-17

10.30506/mmep.2021.526776.1906

مهدی چهابی بوشهری؛ سید علی امامی نجفی؛ سید محمد ذوالفقاری؛ مجید عمیدپور


روکش‌کاری لیزری در سال‌های اخیر

صفحه 69-77

10.30506/mmep.2021.526493.1902

محمد حسین فرشیدیان فر؛ سیده فاطمه نبوی؛ سید فریبرز اشراقی؛ انوشیروان فرشیدیان فر