تحلیل عددی فوم‌های فولادی و آلومینیومی تحت بارگذاری محوری ضربه‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان

3 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

جاذب‌های انرژی کاربرد‌‌های مختلفی در خودروها، صنایع نظامی، کشتی‌ها، قطارها، صنایع هوافضا و غیره دارند. در سال‌های اخیر، با توسعه علم و فناوری جاذب‌های مختلفی اختراع شده‌اند که برای تحمل ضربات و برای اطمینان از ایمنی سازه‌ها در مقابل ضربات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در میان جاذب‌ها، فوم‌ها دارای مزایای قابل توجهی از جمله وزن سبک و جذب انرژی بر واحد جرم بالا هستند. فوم‌های ترکیبی در مقایسه با فوم‌های فلزی معمولی دارای قابلیت جذب انرژی بالاتری هستند؛ به همین دلیل در این مطالعه به بررسی عددی میزان جذب انرژی فوم‌های ترکیبی در سرعت بالا با استفاده از نرم‌افزار المان محدود آباکوس پرداخته می‌شود. همچنین نمودار نیرو-جابه‌جایی، میزان جذب انرژی در واحد جرم، نیروی بیشینه اولیه و میانگین نیروی نمونه‌ها بررسی می‌شود. نمونه‌های مورد نظر از جنس فوم ترکیبی فولاد کم‌کربن، فوم  ترکیبی آلومینیوم-6061 و آلومینیوم-6063 هستند. با توجه به نتایج، مشاهده می‌شود که میزان جذب انرژی، نیروی بیشینه و نیروی میانگین فوم ترکیبی از جنس فولاد کم‌کربن از فوم‌های ترکیبی آلومینیومی بیشتر است اما مقدار جذب انرژی در واحد جرم فوم ترکیبی آلومینیوم-6063 از دو نمونه تست‌شده بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Castro, G and Nutt, SR. Synthesis of syntactic steel foam using mechanical pressure infiltration. Materials Science and Engineering: A, 535:274–280, 2012.
[2] Reddy, TY and Wall, RJ. Axial compression of foam-filled thin-walled circular tubes. International Journal of Impact Engineering, 7(2):151–166, 1988.
[3] Seitzberger, Markus, Rammerstorfer, Franz G, Gradinger, R, Degischer, HP, Blaimschein, M, and Walch, Ch. Experimental studies on the quasi-static axial crushing of steel columns filled with aluminium foam. International Journal of Solids and Structures, 37(30):4125–4147, 2000.
[4] Wang, Qingchun, Fan, Zijie, and Gui, Liangjin. A theoretical analysis for the dynamic axial crushing behaviour of aluminium foam-filled hat sections. International Journal of Solids and Structures, 43(7-8):2064–2075, 2006.
[5] Ahmad, Zaini and Thambiratnam, DP. Crushing response of foam-filled conical tubes under quasi-static axial loading. Materials & design, 30(7):2393–2403, 2009.
[6] Ahmad, Zaini and Thambiratnam, David P. Dynamic computer simulation and energy absorption of foam-filled conical tubes under axial impact loading. Computers & Structures, 87(3-4):186–197, 2009.
[7] Zarei, HR and Kröger, Matthias. Optimization of the foam-filled aluminum tubes for crush box application. Thin-Walled Structures, 46(2):214–221, 2008.
[8] Vendra, L and Rabiei, A. Evaluation of modulus of elasticity of composite metal foams by experimental and numerical techniques. Materials Science and Engineering: A, 527(7-8):1784–1790, 2010.
[9] Zhang, Chun-Ji, Yi, Feng, and Zhang, Xue-bin. Mechanical properties and energy absorption properties of aluminum foam-filled square tubes. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(8):1380–1386, 2010.
[10] Molatefi, Habibollah and Mozafari, Hozhabr. Investigation on in-plane behavior of bare and foam-filled honeycombs in quasi-static and dynamic states by using numerical method. Modares Mechanical Engineering, 14(15):177– 185, 2014.
[11] Marur, Prabhakar R. Numerical estimation of effective elastic moduli of syntactic foams. Finite Elements in Analysis and Design, 46(11):1001–1007, 2010.
[12] Swetha, C and Kumar, Ravi. Quasi-static uni-axial compression behaviour of hollow glass microspheres/epoxy based syntactic foams. Materials & Design, 32(8-9):4152– 4163, 2011.
[13] Yu, Ming, Zhu, Ping, and Ma, Yingqi. Effects of particle clustering on the tensile properties and failure mechanisms of hollow spheres filled syntactic foams: A numerical investigation by microstructure based modeling. Materials & Design, 47:80–89, 2013.
[14] Castro, G and Nutt, SR. Synthesis of syntactic steel foam using gravity-fed infiltration. Materials Science and Engineering: A, 553:89–95, 2012.
[15] Ahmadi, Hamed and Shokrieh, Mahmoud Mehrdad. Volume fraction and microballoon size effects on the compressive properties of epoxy/ceramic microballoon syntactic foam. Modares Mechanical Engineering, 14(4):37–44, 2014.
[16] Ahmadi, Hamed and Shokrieh, Mahmoud Mehrdad. Experimental investigation of fabrication parameterseffects on the mechanical properties of epoxy/ceramic microballoon syntactic foams. Modares Mechanical Engineering, 14(2):47–54, 2014.
[17] Nia, Ali Alavi and Kazemi, Mahdi. Analytical study of high velocity impact on sandwich panels with foam core and aluminum face-sheets. Modares Mechanical Engineering, 15(6), 2015.
[18] Szlancsik, Attila, Katona, Bálint, Bobor, Kristóf, Májlinger, Kornél, and Orbulov, Imre Norbert. Compressive behaviour of aluminium matrix syntactic foams reinforced by iron hollow spheres. Materials & Design, 83:230– 237, 2015.
[19] Zhang, Xiong and Zhang, Hui. Axial crushing of circular multi-cell columns. International Journal of Impact Engineering, 65:110–125, 2014.
[20] Costas, Miguel, Morin, David, Langseth, Magnus, Romera, L, and Díaz, J. Axial crushing of aluminum extrusions filled with pet foam and gfrp. an experimental investigation. Thin-Walled Structures, 99:45–57, 2016.
[21] Fan, Z, Lu, G, and Liu, K. Quasi-static axial compression of thin-walled tubes with different cross-sectional shapes. Engineering Structures, 55:80–89, 2013.