پیش‌بینی زمان تخلیه افراد از ساختمان با کمک روابط جبری ساده

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، پردیس، ایران

2 عضو هیئت علمی، بخش مهندسی آتش، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

زمان تخلیه افراد از ساختمان یکی از موضوعات بسیار مهم در طراحی ایمنی حریق است. طراحی شرایط ایمن به دو صورت تجویزی به‌ کمک کدها و استانداردهای ساختمانی و پایه‌عملکردی بر مبنای محاسبات مهندسی انجام می‌شود. در بسیاری از ساختمان‌های خاص، نظیر ساختمان‌های بلندمرتبه و پیچیده روش پایه‌عملکردی مورد توجه است. عمده روش‌های مبتنی بر عملکرد، نیازمند مدل‌های کامپیوتری است که این مدل‌ها نیازمند صرف هزینه و زمان است. هدف از این مقاله ارائه یک روش تحلیلی ساده است که امکان بررسی تخلیه را با در نظر گرفتن سرعت حرکت افراد و محدودیت‌های ظرفیت خروج درها فراهم نماید. از مزایای این روش این است که روابط ساده جبری ترافیک در درهای خروج را در نظر می‌گیرد. به منظور بررسی صحت روش، این روش با یک مدل کامپیوتری تأییدشده، مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که این روش می‌تواند در طراحی مسیرهای فرار برای طراحی‌های اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Carrigan, James, Blicher, Brian, and Bennett, Laura. Fire/life safety in high-rise buildings, 2015.
[2] Proulx, Guylène. Evacuation time and movement in apartment buildings. Fire Safety Journal, 24(3):229–246, 1995.
[3] Hurley, Morgan J, Gottuk, Daniel T, Hall Jr, John R, Harada, Kazunori, Kuligowski, Erica D, Puchovsky, Milosh, Watts Jr, John M, WIECZOREK, CHRISTOPHER J, et al. SFPE handbook of fire protection engineering. Springer, 2015.
[4] Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. property protection, business and mission continuity, and resilience, 2012.
[5] Fire safety engineering concerning evacuation from buildings, 2009.
[6] Papinigis, Vytautas, Geda, Edgaras, and Lukošius, Kestutis. Design of people evacuation from rooms and buildings. Journal of Civil Engineering and Management, 16(1):131–139, 2010.
[7] Application of fire safety engineering principles to the design of buildings: Part 6: Human factors: Life safety strategies - Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6); 2019 ed. BSI, London, 2019.
[8] Ronchi, Enrico. Developing and validating evacuation models for fire safety engineering. Fire Safety Journal, p. 103020, 2020.
[9] Lovreglio, Ruggiero, Ronchi, Enrico, and Kinsey, Michael J. An online survey of pedestrian evacuation model usage and users. Fire Technology, 56(3):1133–1153, May 2020.
[10] Galea, E.R., Galparsoro, J.M.P., and Authority, Great Britain. Civil Aviation. Exodus: An Evacuation Model for Mass Transport Vehicles. CAA paper. Civil Aviation Authority, 1993.
[11] Reynolds, Craig W. Steering behaviors for autonomous characters. in Game developers conference, vol. 1999, pp. 763–782. Citeseer, 1999.
[12] Li, Y. Q. Fire safety design manual, 1998.
[13] Yoshida, Yoshiyuki. Evaluating building fire safety through egress prediction: A standard application in japan. Fire Technology, 31(2):158–174, May 1995.
[14] Li, Yunjiang and Ye, Juan. Evacuation of highrise buildings and its evaluation method. 5(3):50–53, 2003.
[15] Jo, Akihide, Sano, Tomonori, Ikehata, Yuka, and Ohmiya, Yoshifumi. Analysis of crowd flow capacity through a door connected to a crowded corridor. Transportation Research Procedia, 2:10–18, 2014. The Conference on Pedestrian and Evacuation Dynamics 2014 (PED 2014), 22-24 October 2014, Delft, The Netherlands.
[16] Li, Guo-Qiang, Zhang, Chao, and Jiang, Jian. A review on fire safety engineering: Key issues for high-rise buildings. International Journal of High-Rise Buildings, 7(4):265– 285, 12 2018.
[17] Pauls, Jake. International life safety and egress seminar, maryland, november, 1981: Summary of presentations and discussion. Fire Safety Journal, 5(3):213–221, 1983.
[18] Thunderhead engineering, 2012. Pathfinder 2012.1.10802 Version. Technical Reference.
[19] Reynolds, Craig W. Steering behaviors for autonomous characters. in Game developers conference, vol. 1999, pp. 763–782. Citeseer, 1999.
[20] Gwynne, S., Galea, E.R., Owen, M., Lawrence, P.J., and Filippidis, L. A review of the methodologies used in the computer simulation of evacuation from the built environment. Building and Environment, 34(6):741–749, 1999.
[21] Amor, Heni Ben, Obst, Oliver, and Murray, Jan. Fast, neat and under control: Inverse steering behaviors for physical autonomous agents. Fachberichte Informatik, pp. 12–2003, 2003.