دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 95، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-83 
بررسی نحوة عملکرد سیکل میسوتسنکو در نقاط مختلف ایران

صفحه 44-50

صنوبر قربانی فعال؛ مرتضی یاری؛ محمد افتخاری یزدی


صنعت خودرو درپی راه‌حل‌هایی برگرفته از طبیعت

صفحه 60-70

شبنم رحیم‌نژاد باغچه جوقی؛ حامد سعیدی گوگرچین