نگه‌داری و تعمیرات خودرو به‌کمک شبکة عصبی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پیل سوختی حرارت‌بالا دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

استفاده از فناوری و رایانه برای کمک به تصمیم‌گیری در زمینه‌های تخصصی از جمله مقوله‌هایی است که امروزه در تصمیم‌گیری‌های مهندسان نگه‌داری و تعمیرات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چون در بحث نگه‌داری و تعمیرات اعمال و تصمیمات انسانی نقش بسزایی دارد و در این میان شرایط محیطی و روحی می‌تواند بر این تصمیمات تأثیرگذار باشد، افزایش خطا و در نتیجة آن افزایش هزینه‌های ناشی از تعمیرات، تعویض قطعات و نگه‌داری امری اجتناب‌ناپذیر است. لذا استفاده از روش‌هایی که بتواند این خطاها را کاهش داده یا از بین ببرد ضروری می‌نماید. در این مقاله سعی شده است سیستم خبره‌ای جهت تشخیص خودکار خرابی‌ها و عیوب خودرو به‌عنوان ابزاری در نگه‌داری و تعمیرات، بررسی، طراحی و پیاده‌سازی شود. از دانش خبرگان، کاتالوگ‌های مربوطه و کتاب‌های موجود در زمینة نگه‌داری و تعمیرات جهت ایجاد پایگاه دانش و از شبکة عصبی مصنوعی (شبکة عصبی پرسپترون چندلایه) به‌عنوان موتور استنتاجی سیستم خبره استفاده شده است. در مقایسة نتایج حاصل از سیستم خبره و خبرگان مشاهده می‌شود که پاسخ‌های سیستم صد درصد با واقعیت خرابی‌ها، آنچه که در عمل اتفاق افتاده است، تطابق دارد؛ در حالی‌که پاسخ افراد خبره 99/84 درصد با واقعیت خرابی‌ها تطابق دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Javadpour, R, G.M. Knapp. "A fuzzy neural network approach to machine condition monitoring." Computers and industrial engineering, 2003: 323-330.
[2] روی, دیویس. بهبود بهرهوری از طریق نگهداری بهره‌ور جامع، تهران: منشور بهره‌وری, ١٣٨٠.
[3] حاج شیرمحمدی, علی. نگهداری و تعمیرات بهره‌ور. تهران: سازمان مدیریت صنعتی, 1379.
[4] Mitra, S, S.K. Pal. "Fuzzy multi-layer perceptron, inferencing and rule generation." IEEE Trans Neural Netw, 1995: 6(1):51-63.
[5] He, Z., M. Wu, B. Gong. "Neural network and its application on machinery fault diagnostics." IEEE International Conference on Systems Engineering, IEEE, 1992: 576-579.
[6] Knapp, G.M., H.P. Wang. "Machine fault classification: A neural network approach." Production Research, 1992: 811-823.
[7] Becraft, W.R., P.L. Lee. "An integrated neural network/expert system approach for fault diagnosis." Computers and Chemical Engineering, 1993: 1001-1014.
[8] Knapp, G.M., R. Javadpour, H.P. Wang. "An ARTMAP neural network-based machine condition monitoring system." Quality in Maintenance Engineering, 2000: 86-105.
[9] Bansal, D., D.J. Evansb, B. Jones. "Application of a real-time predictive maintenance system to a production machine system." Machine tools and manufacture, 2005: 1210-1221.
[10] Molina, J.M., P. Isasi, A. Berlanga, A. Sanchis. "Hydroelectric power plant management relying on neural networks and expert system integration." Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2000: 357-369.
[11] ریاحی, م. طراحی، "تجزیه و تحلیل سیستم مکانیزه مهندسی نگاهداشت پیشگیرانه"، سایت انجمن مهندسی تعمیرات و نگهداری ایران.
[12] البرزی, م. آشنایی با شبکه عصبی مصنوعی، چاپ اول، انتشارات. تهران: دانشگاه صنعتی شریف, 1380.
[13] منهاج, باقر. شبکه‌های عصبی مصنوعی. تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر, 1387.
[14] نبهی, عبدالجواد. مکانیک عمومی خودرو و شناسایی خودرو، 1379.