دلائل ایجاد سروصدا در چرخ‌دنده‌ها و روش‌های حذف آن

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم

2 کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم

چکیده

تقریباً در تمامی چرخ‌دنده‌ها سطوح گوناگونی از سروصدا وجود دارد. به‌همین دلیل، بررسی علل ایجاد این پدیده و روش‌های حذف یا کاهش آن در زمرة مسائل مهم صنعتی محسوب می‌شود. در این مقاله، نخست انواع چرخ‌دنده‌ها معرفی و براساس میزان سروصدای ایجادی تقسیم‌بندی و دلائل ایجاد سروصدا در آنها تشریح می‌شود. سپس، روش‌های کاهش سروصدا با نگاهی به پیشینة موضوع مطرح و در ادامه روغن‌های موجود با تمرکز بر خواص تک‌تک آنها مطرح می‌شوند. در پایان مشخص می‌شود که باوجود طراحی صحیح چرخ‌دنده‌ها، عواملی چون نگه‌داری نادرست و عدم استفاده از روانکارهای مناسب، عمر و عملکرد چرخ‌دنده‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


 
[1] Amini, N. “Gear Surface Machining for Noise Suppression”, Chalmers University of Technology, Doctoral Thesis, 1999.
[2] Campbell, B., W. Stokes, G. Steyer, M. Clapper, et al., "Gear Noise Reduction of an Automatic Transmission through Finite Element Dynamic Simulation," SAE Technical Paper 971966, 1997,
[3] Ariga, K., T. Abe, Y. Yokoyama, Y. Enomoto, "Reduction of Transaxle Gear Noise by Gear Train Modification," SAE Technical Paper 922108, 1992.
[5] ملک‌محمدی، وحید داود جلالی. "بررسی عددی روانکاری الاستوهیدرودینامیکی چرخ‌دندة ساده در حالت گذرا در دماهای مختلف". شانزدهمین کنفرانس سالانة مهندسی مکانیک، 1387.
[6] وکیلی تهامی، فرید، اکبر رسولیان، نگین موسوی، مهسا عسگری ثابت. "بررسی عوامل مؤثر در روانکاری الاستوهیدرودینامیک و تأثیرات آن بر واماندگی سطحی چرخ‌دنده‌های ساده و مارپیچ براساس استاندارد  AGMA 925-A03". یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، 1389.
[7] شاملو، شهره. "طراحی، محاسبه و اندازه‌گیری چرخ‌دنده‌ها" پروژة کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم، 1393.