امکان‌سنجی استفاده از موتورهای الکتریکی در سامانة پیشرانش پهپادهای سبک

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا

2 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجتمع دانشگاهی هوافضا

چکیده

در این مقاله پهپادهای سبک با پیشران موتور الکتریکی بررسی شده است. برای این منظور، موتورهای رایج در این نوع پهپادها، به‌همراه مشخصات فنی آنها از منابع معتبر استخراج و پارامترهای مهم مربوط به انتخاب و استفاده از این نوع موتورها به تفصیل بررسی شده است. به‌علت ویژگی‌های خوب موتورهای الکتریکی از نوع بدون جاروبک، مقاله بیشتر روی این دسته از موتورها متمرکز شده و در نهایت روش‌هایی برای انتخاب موتور الکتریکی، باتری و ملخ مناسب برای یک پهپاد با وزن و سناریوی پروازی مشخص، ارائه شده است. به‌طور خلاصه برای هر کیلوگرم پرندة بدون سرنشین، به‌طور متوسط 250 وات قدرت موتور الکتریکی نیاز است که با توجه به سناریوی پروازی، این توان مورد نیاز تغییر خواهد کرد. این معیارها تقریب خوبی برای شروع فاز طراحی مفهومی و انتخاب موتور است که در نهایت در فاز طراحی جزئیات، محاسبات دقیق برای انتخاب موتور انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر پنجم.
[2] Maybury, M. T. The Evolution of Electric Military Aircraft, Headquarters U.S. Air Force, 2011.
[3] Gur, Ohad, Aviv Rosen. Optimizing Electric Propulsion Systems for Unmanned Aerial Vehicles, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, 2012.
[4] آشنایی با هواپیمای مدل، سومین دوره طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین، پژوهشکدة شهید رضایی، تابستان 1391.
[5] Ogden, Joan, Lorraine Anderson. Sustainable transportation energy pathways, a research summary for decision makers, UC Davis Institute of Transportation Studies, Create Space Independent Publishing Platform, 2011.
[6] آشنایی با زیرسیستم‌های هواپیمای بدون سرنشین، سومین دورة طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین، پژوهشکدة شهید رضایی، تابستان 1391.
[7] بیم، بهارا. ماشین های الکتریکی؛ (تئوری، عملکرد و کاربردها)، ترجمة جعفر سلطانی، حمید لسانی، تهران: قائم، 1380.‌
[8] Logan, Michael J., Julio Chu, Mark A. Motter, Dennis L. Carter, Michael Ol, Cale Zeune. Small UAV Research and Evolution in Long Endurance Electric Powered Vehicles, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2007.
[9] Stan Yeo; “Brushless Motors”, PHOENIX Range, http://www.phoenixmp.com/articles/magazine-articles.htm (accessed September 15, 2014).
[10] Mohamed Kara Mohamed, Sourav Patra, and Alexander Lanzon; “Designing Electric Propulsion Systems for UAVs”, Control Systems Centre, EEE, The University of Manchester, Manchester, UK, 2011.