بررسی نحوة عملکرد سیکل میسوتسنکو در نقاط مختلف ایران

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله نوعی کولر تبخیری غیرمستقیم نقطة شبنم، که براساس سیکل میسوتسنکو کار می‌کند، مطالعه و بررسی شده است. برای این منظور، اثر تغییرات دمای هوای ورودی و تغییرات رطوبت نسبی آن بر ضریب عملکرد، ظرفیت سرمایشی و دما و رطوبت نسبی هوای خروجی بررسی و در ادامه امکان‌پذیری استفاده از این سیستم در مناطق گوناگون ایران مطالعه شده‌ است. بنابر نتایج به‌دست آمده، با افزایش دمای هوای ورودی ضریب عملکرد، ظرفیت سرمایشی و دمای هوای خروجی افزایش و رطوبت نسبی هوای خروجی کاهش می‌یابد. اما با افزایش رطوبت نسبی هوای ورودی ضریب عملکرد و ظرفیت سرمایشی کاهش و دما و رطوبت نسبی هوای خروجی افزایش می‌یابد. در مطالعه‌ای که برای شهرهای مختلف ایران انجام شد، استفاده از این سیستم به‌دلیل پایین‌بودن نسبت رطوبت (کمتر از 0166/0) در بیشتر نقاط کشور امکان‌پذیر است و شرایط آسایش را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


[1] Perez-Lombard, L., J. Ortiz, et al. “A review on buildings energy consumption information.” Energy and Buildings, vol. 40, 2008, pp. 394-398.
[2] Petroleum, B., BP statistical review of world energy, London, UK, June 2009.
[3] Jiang, Y. “Chinese building energy consumption situation and energy efficiency strategy.” New Architecture (in Chinese), 2008.
[4] ASHRAE, ASHRAE Handbook Heating, Ventilating, and Air-Conditioning systems and equipment: inch-pound edition, American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers, 1996.
[5] Maisotsenko, V., L. Gillan. Method and apparatus for dew point evaporative product cooling, U.S. Patent. United States, Idalex Technologies, Inc., 6776001, 2004.
[6] Idalex Technologies, The Maisotsenko cycle – conceptual: A technical concept view of the Maisotsenko cycle, 2003, from http://www.idalex.com (accessed August 23, 2014).
[7] Zhiyin Duan, Investigation of a Novel Dew Point Indirect Evaporative Air conditioning System for Buildings, September 2011, p. 26.
[8] NREL, National Renewable Energy Laboratory, U.S. Department of Energy by Midwest Research Institute, Battele, Bechtel. http://www.nerl.gov (accessed August 23, 2014).
[9] قربانی فعال، صنوبر. "تحلیل و بهینه‌سازی ترمودینامیکی سیکل میسوتسنکو." مهندسی مکانیک، شهریور 1392.
[10] رزاقی اصفهانی، محمدرضا. راهنمای کامل نرم‌افزار Carrier (HAP)، تهران: انتشارات مریم پورزند وکیل، 1386.