دوره و شماره: دوره 31، شماره 5 - شماره پیاپی 146، آذر و دی 1401، صفحه 3-64