دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 143، خرداد و تیر 1401، صفحه 3-67 
مروری بر عملکرد ترمزهای سیمی

صفحه 30-38

10.30506/mmep.2022.552988.2015

فرشید نصیری؛ سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی


مروری بر سیستم‌ رواداری خطا برای فرمان سیمی خودرو

صفحه 60-67

10.30506/mmep.2022.552508.2013

حسین صیاد کشوری؛ سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ مسعود مسیح طهرانی