عوامل موثر بر کیفیت هوا و کنترل توزیع آلایندگی در دره خیابانهای شهری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

چکیده

امروزه به واسطه ی افزایش جمعیت و کمبود فضای کافی برای ساخت و ساز، احداث ساختمان های بلند
مرتبه در شهرهای بزرگ رواج پیدا کرده که این امر باعث پیدایش شکل خاصی از ساختارهای شهری، تحت عنوان دره
خیابان های شهری شده است. شکل و توپوگرافی ساختارهای شهری بر نحوه توزیع و تهویه ی آلاینده ها در شهرهای
بزرگ بسیار تاثیرگذار است. در این مقاله در ابتدا شاخص ها و استانداردهای کیفیت هوا در کشورهای مختلف بررسی
و مقایسه شده است. سپس میزان تأثیر عوامل ساختاری مختلف بر توزیع آلاینده ها در دره خیابان های شهری بررسی
و مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که عواملی نظیر پیکربندی ساختمان، سرعت باد، جهت باد و کاشت
درختان تاثیر زیادی بر نرخ تهویه و کیفیت هوا در دره خیابانهای شهری دارد. اما گرمایش دیواره های ساختمان، نوع
پوشش دهی سطوح جاده و نرخ ترافیک و آمد و شد وسایل نقلیه به نسبت تاثیر کمتری بر کیفیت هوا در دره خیابان
های شهری دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Pruss-Ustun, A., Wolf, J., Corvalán, C. F., Bos, R., Neira, M., Preventing disease through healthy environments: towards an estimate of the environmental burden of disease, World Health Organization, (2006).
[2] Organization, W. H., Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks, World Health Organization, (2009).
[3] Organization, W. H., & Environment, W. E. C. f., WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2. 5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide, World Health Organization, (2021).
[4] Brugge, D., Durant, J. L., & Rioux, C., Near-highway pollutants in motor vehicle exhaust: a review of epidemiologic evidence of cardiac and pulmonary health risks, Environmental health, Vol. 6, No. 1, pp. 1-12, (2007).
[5] Nunez, M., & Oke, T. R., The energy balance of an urban canyon. Journal of Applied Meteorology and Climatology, Vol. 16, No. 1, pp. 11-19, (1977).
[6] Lien, F., Yee, E., & Cheng, Y., Simulation of mean flow and turbulence over a 2D building array using high-resolution CFD and a distributed drag force approach, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 92, No. 2, pp. 117-158, (2004).
[7] Richmond-Bryant, J., Isukapalli, S., & Vallero, D., Air pollutant retention within a complex of urban street canyons, Atmospheric Environment, Vol. 45, No. 40, pp. 7612-7618, (2011).
[8] Karra, S., Malki-Epshtein, L., & Neophytou, M. K.-A., Air flow and pollution in a real, heterogeneous urban street canyon: A field and laboratory study, Atmospheric Environment, Vol. 165, pp. 370-384, (2017).
[9] Gromke, C., & Ruck, B., Influence of trees on the dispersion of pollutants in an urban street canyon—experimental investigation of the flow and concentration fiel, Atmospheric Environment, Vol. 41, No. 16, pp. 3287-3302, (2007).
[10] Allegrini, J., A wind tunnel study on three-dimensional buoyant flows in street canyons with different roof shapes and building lengths, Building and Environment, Vol. 143, pp. 71-88, (2018).
[11] Dallman, A., Magnusson, S., Britter, R., Norford, L., Entekhabi, D., & Fernando, H. J., Conditions for the