رهیافتی بر طراحی یک جفت چرخدنده مربعی مشابه و ساخت به روش برشکاری لیزری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده انرژی های تجدیدپذیر، گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

چکیده

امروزه از چرخدنده های غیردایروی در مقاصد مختلفی که بارزترین آن ایجاد تغییرات سیکلی در میزان سرعت
و گشتاور در یک دور کامل است، برای طراحی و ساخت دستگاه های مختلف در صنایع رباتیک، نساجی و بسته بندی
استفاده می شود. در این مقاله به بررسی روش طراحی یک جفت چرخدنده مربعی مشابه از جنس پلاستیک پرداخته
شده است. طراحی پروفیل دندانه های چرخدنده با توجه به محاسبات ریاضی انجام و ترسیم شکل سه بعدی چرخدنده
ها براساس این محاسبات آغاز گردید. سپس مدل سه بعدی چرخدنده ها در نرم افزار مونتاژ و حرکت آنها شبیه سازی
شد. برای تولید چرخدنده های مربعی از فرآیند برشکاری لیزری استفاده گردید. بررسی نتایج و عدم بروز موانعی نظیر
گیرکردن چرخدنده ها در هنگام چرخش، لقی دورانی نامناسب و یا عدم امکان مونتاژ پذیری به دلیل طراحی ابعاد
نادرست، بیانگر صحت طراحی انجام شده می باشد. تطبیق نمودار سرعت زاویه ای چرخدنده محرک با شماره لوب نیز
بیانگر صحت اجرای فرآیند شبیه سازی چرخدنده های مربعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] Rackov, M., Mitrović, R., Čavić, M., Machine and industrial design in mechanical engineering, London: Cambridge University Press, pp. 67-69, (2021).
[2] Addomine, M., Figliolini, G, Pennestrì, E., A landmark in the history of non-circular gears design: The mechanical masterpiece of Dondi’s astrarium, Mechanism and Machine Theory, Vol. 122, No. 1, pp. 219-32, (2018).
 
[3] Sande, G., Takuto, S., Kazuya, O., Xiaochu, T., Xue, C., Jing, L., 3D-CAD and 5 axis CAM of non-circular gears, Proceedings of the 3rd International Conference on Leading Edge Manufacturing in the 21st Century (LEM21), Nagoya, Japan, pp. 325-330, (2005).
 
[4] Pon Vignesh Pappu, S., Ajin, M., Satheesh Kumar, G., Development of prototype variable geometry in-pipe robot for reconfigurable applications, In advances in simulation, product design and development, pp. 675-683, Singapore: Springer, (2020).
 
[5] Nair, P.S., Nair, S., Sarkar, S., Arockia Doss, A.S., Dinakaran, D., Design and analysis of ASRS using AGV for rapid inventory storage system, trends in manufacturing and engineering management, Singapore: Springer, (2021).
 
[6] Radzevich, S.P., Foundations of advanced gear systems, InDudley's Handbook of Practical Gear Design and Manufacture, pp. 7-29, London: CRC Press, (2021).
 
[7] Vullo, V., Gears: Volume 3: A Concise History, pp. 181-182, London: Springer Nature, (2020).
 
[8] Mahamood, R.M., Akinlabi, E.T., Advanced Noncontact Cutting and Joining Technologies, pp. 50-54, London: Springer, (2018).