دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 144، مرداد و شهریور 1401، صفحه 3-70 
انواع فرامواد و کاربرد آن در کاهش نویز و ارتعاشات ناخواسته

صفحه 37-48

10.30506/mmep.2022.526651.1905

سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ هومن وطن دوست؛ علیرضا رشیدمنافی