مروری بر روند توسعه سیستم های تولید همزمان برق، حرارت و برودت در ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی انرژی های تجدید پذیر، پژوهشگاه نیرو، تهران

2 دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

3 پژوهشگر ارشد، پژوهشگاه نیرو، تهران

4 پژوهشگر ارشد، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق (توانیر)، تهران

چکیده

افزایش روز افزون سطح رفاه زندگی در جوامع بشری به‌ویژه در شهرهای بزرگ سبب ازدیاد مصرف انرژی به خصوص انرژی الکتریکی در سالهای اخیر شده است‏.‏ یکی از مصارف عمده انرژی الکتریکی در داخل کشور در حوزه سرمایش بوده که در سالیان اخیر سهم قابل توجهی از بار پیک شبکه را به‌خود اختصاص داده است‏. یکی از راه‌کارهایی که امروزه سیاست‌گذاران انرژی در دنیا از آن به عنوان ابزاری مؤثر و کارآمد در مدیریت انرژی بهره می‌برند، تولید انرژی بر مبنای روش تولید همزمان برق، حرارت و برودت (یا به اختصار تولید همزمان) است‏.‏ تولید همزمان تولید توأم دو یا چند شکل از انرژی (مانند انرژی الکتریکی، حرارتی و برودتی) از یک منبع ساده‌ی اولیه (مانند انرژی شیمیایی سوخت‌های مختلف) می‌باشد‏.‏ ‏هدف اصلی این مطالعه، بررسی سیستم‌های CCHP موجود در ایران و جهان است که مشتمل بر انواع محرک‌های اولیه استفاده شده و شرکت‌های خارجی و داخلی فعال در این زمینه می‌باشد‏.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Kang, L., Wu, X., Yuan, X., Ma, K., Wang, Y., Zhao, J., An, Q., Influence analysis of energy policies on comprehensive performance of CCHP system in different buildings, Energy, Volume 233, (2021).
 
[2] Pirkandi, j., Joharchi, AM., Ommian, M., Thermodynamic and exergic modelling of a combined cooling, heating and power system based on solid oxide fuel cell, Journal of Mechanical Engineering and Sciences, Vol 13 (4), pp. 6088-6111, (2019).
 
[3] Salimi, M., Hosseinpour, M., Mansouri, Sh. and N.Borhani, T., Environmental Aspects of the Combined Cooling, Heating, and Power (CCHP) Systems: A Review, Processes, Vol 10(4), (2022).
 
[4] Liu, M., Shi, Y., and Fang, F., Combined cooling, heating and power systems: A survey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 35, pp. 1-22, )2014(.
 
[5] Ahmadi, G., Toghraie, D., and Akbari, O., Energy, exergy and environmental (3E) analysis of the existing CHP system in a petrochemical plant, Renewable and Sustainable Energy Reviews,  Vol. 99, pp. 234-242, (2019).
 
[6] Asadi, R., Assareh, E., Moltames, R., Olazar, M., Nedaei, M. and Parvaz, F., Optimisation of combined cooling, heating and power (CCHP) systems incorporating the solar and geothermal energy: a review study, International Journal of Ambient Energy, Vol 43,  pp. 42-60, (2022).
 
[7] Bagherian, M.A., Mehranzamir, K., Beiranvand Pour, A., Rezania, Sh., Taghavi, E., Nabipour-Afrouzi, H., Dalvi-Esfahani, M., and Alizadeh, S.M., Classification and Analysis of Optimization Techniques for Integrated Energy Systems Utilizing Renewable Energy Sources: A Review for CHP and CCHP Systems, Processes, Vol 9, (2021).
 
[8] Norouzi, N., Peydayesh, Y., Talebi, S., Fani, M., CHP coupled with a SOFC plant, Hybrid Power Cycle Arrangements for Lower Emissions, CRC Press, pp. 93-115, (2022).
 
[9] Wilberforce, T., Olabi, A.G., TahaSayed, E., Elsaid, Kh., Maghrabie, H.M., Abdelkareem, M.A., A review on zero energy buildings – Pros and cons, Energy and Built Environment, Vol 4, pp. 25-38, (2023).
 
نشریه مهندسی مکانیک                                                                                                              سال سی و یکم، شماره پنجم، آذر و دی 1401
 [10] Pirkandi, J., Ommian, M., Thermo-Economic Operation Analysis of SOFC–GT Combined Hybrid System for Application in Power Generation Systems, Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage, Vol 16 (1), pp. 1-12, (2019).
 
[11] Mancarella, P., and Chicco, G., Assessment of the greenhouse gas emissions from cogeneration and trigeneration systems. Part II: Analysis techniques and application cases, Energy, Vol. 33(3), pp. 418-430, )2008(.
 
[12] Caterpillar, https://www.cat.com/en_MX.html, )2019(.
 
[13] Rolls-Royce, MTU Onsite Energy showcases biogas cogeneration modules at Agritechnica, )2019(.
 
[14] COGEN Europe, COGEN europe national snapshot survey, (2016).
 
[15] Chen W.D. and Chua K.J., A novel and optimized operation strategy map for CCHP systems considering optimal thermal energy utilization, Energy, Vol 259, (2022).
 
[16] Cogeneration Observatory and Dissemination Europe (CODE), European Summary Report on CHP support schemes – a comparison of 27 national support mechanisms, (2019).
 
[17] Capstone Turbine Corporation,  https://www.capstoneturbine.com/, )2019(.
 
[18] BROAD DISTRIBUTED ENERGY CASE STUDIES," https://www.broadeu.com/en, (2019).
 
[19] IranCHP, http://www.irancchp.ir/, (2019).