دوره و شماره: دوره 28، شماره 5 - شماره پیاپی 128، آذر و دی 1398، صفحه 3-54 
4. تعیین ضرایب مدل پلاستیک برای استیل ۳۰۴ در دمای فوق سرد

صفحه 19-24

محمد کاظمی نصرآبادی؛ امیر رضا لطف الله پور