داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سعید آجلی دانشیار دانشکده مهندسی نساجی/ دانشگاه صنعتی اصفهان
شهیدیان آزاده مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات خواجه نصیر
نفیسه آقابابائی دانشگاه تفرش
حسین آقاحانی سایر موضوعات مهندسی گروه مواد - دانشکده مکانیک - دانشگاه تبریز
جعفر آقایاری کارشناس پژوهشی/پژوهشگاه نیرو
سلمان ابراهیم نژاد رفسنجانی مهندسی مکانیک خودرو عضو هییت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
اصغر ابراهیمی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
زهره ابراهیمی پیام نور شیراز
مسعود ابراهیمی مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان
مسعود ابراهیمی مهندسی هوافضا استاد یار دانشگاه تربیت مدرس
علی ابراهیمی ممقانی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران
علی ابراهیمی ممقانی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
جابر ابوئیان جهرمی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه جهرم
محمد مهدی ابوترابی مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
میر محمد اتفاق مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تبریز
مجید اجتماع جو کارشناس ارشد بخش طراحی مهندسی مکانیک/شرکت ملی مهندسی ساختمان پالایش و پخش ایران
علی احمدپور مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد صالح احمدی استادیار گروه نساجی/ دانشگاه یزد
هادی ادیبی اصل مهندسی مکانیک خودرو عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
طاهر ارمغانی دانشگاه ازاد مهدیشهر
طاهر ارمغانی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامیمهدی شهر
طاهر ازدست مهندسی مکانیک ساخت تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی ارومیه*مهندسی مکانیک
بهمن اسدی گلپایگان*مهندسی مکانیک
عبدالله اسکندری ثانی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات پیام نور شهرری
جعفر اسکندری جم مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی مالک اشتر*مرکز تحقیقات کامپوزیت تهران
مجید اسماییلی مهندسی مکانیک ساخت تولید پژوهشگاه صنعت نفت- هیئت علمی
علی اشرفی زاده مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی*دانشکده مکانیک
سعید اصغری پژوهشگاه فضایی ایران
حسین افشار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات آزاد اسلامی واحد تهران شرق*فنی مهندسی
ابراهیم افشاری مهندسی انرژی و تاسیسات هیات علمی گروه مهندسی مکانیک/دانشگاه اصفهان
مجید الیاسی دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی مکانیک
محمد امام زاده مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
محمد امیان مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امیر امیدوار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشکده مکانیک و هوافضای دانشگاه صنعتی شیراز
مصطفی امیدی بیدگلی مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
بهزاد امیدی کاشانی بیرجند*مهندسی
حسین امیری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته*پژوهشکده انرژی
سعید امینی مهندسی مکانیک ساخت تولید کاشان
محسن ایرانی رهقی دانشگاه کاشان*مهندسی مکانیک
مجتبی باباالهی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قم
حمید باصری دانشگاه صنعتی بابل
نرمین باقرزاده هوشمندی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
سیما باهری اسلامی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی مکانیک
محسن بت شکنان دهکردی دانشگاه شهرکرد
محسن بدرسمای دانشگاه صنعتی اصفهان*دانشکده مهندسی مکانیک
احسان براتی مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی مالک اشتر
محمدمهدی برزگری مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ابوذر بریمانی
حسن بصیرت تبریزی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
احسان بنی اسدی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات اصفهان*مهندسی مکانیک
مجید بنی اسدی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه تهران
زهرا بنی عامریان مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه تفرش
مهدی بهداروندی عسکر سایر موضوعات مهندسی دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر
امیرحسین بهروش مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا پازوکی صنعتی امیرکبیر*مهندسی شیمی
حامد پاشازاده مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
علی اکبر پاشا زانوسی آزاد قزوین
حسینعلی پاکروان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه شیراز
غلامحسن پایگانه مهندسی مکانیک طراحی جامدات تربیت دبیر شهید رجایی*مهندسی مکانیک
حمید پرهیزگار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا مالک اشتر
ولی اله پناهی زاده مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مسعود پور مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان
زینب پورانصاری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه علم و صنعت
محمد پورجعفرقلی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)- مدیر گروه الکترومکانیک - رئیس دایره طرح و برنامه معاونت تربیت و آموزش
مهرداد پورسینا مهندسی مکانیک ساخت تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه اصفهان*فنی و مهندسی
امید پورعلی مهندسی انرژی و تاسیسات خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
زهرا پولایی موزیرجی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
جاماسب پیرکندی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشیار / مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
رامین تابان مهندسی انرژی و تاسیسات مدیریت خانه تاسیسات (گروه فرهنگی - آموزشی مهندس رامین تابان)
مهدی تاجداری مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک*مهندسی مکانیک
فرشاد ترابی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر تقوی‌پور مهندسی مکاترونیک، مهندسی مکانیک خودرو گروه خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا تهور آزاد شیراز
ابوالفضل توتونچی مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
بابک ثقفی
عبدالرحمان جامی الاحمدی مهندسی مکانیک طراحی جامدات استادیار- گروه مکانیک- دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد
یونس جاوید مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه خوارزمی
بهزاد جباری‌پور مهندسی مکانیک ساخت تولید استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
فاطمه جدا مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
صمد جعفر مدار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات صنعتی ارومیه*
اکبر جعفری صنعتی سیرجان
ساناز جعفری مهندسی مکانیک طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
علی اصغر جعفری مهندسی مکانیک طراحی جامدات خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
حامد جمشیدی اول مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه نوشیروانی بابل
ابراهیم جهانشاهی جواران مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
آرزو جهانشیر دانشگاه دولتی فنی و مهندسی بویین زهرا- گروه فیزیک و مهندسی فیزیک
علی جهانگیری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
مهدی جهانگیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد*دانشکده فنی و مهندسی
امید جهانیان دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی مکانیک
مهدی جهرمی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر*دانشکده هوافضا
خدایار جوادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی شریف
مهرداد جوادی دانشیار گروه مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
رضا جواهری معاون مدیر پروژه های مترو ، شرکت مپنا
فرزاد چراغپور مهندسی مکانیک طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
مازیار چنگیزیان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار / دانشگاه شهید چمران اهواز
عطا چیت ساز خویی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
محمدرضا حاج محمدی مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابراهیم حاجی دولو دانشگاه شهید چمران اهواز*دانشکده فنی و مهندسی
راضیه حامدی دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / مدیر سامانه
محمدرضا حایری یزدی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
محمد حبیبی عضو هیات علمی / پژوهشگاه نفت
یوسف حجت تربیت مدرس*مهندسی مکانیک
محمد حججی مهندسی هوافضا هوافضا، دانشکده فنی مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
رضا حربی منفرد دانشجو/علوم تحقیقات
عباس حزباوی عضوهیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
حسن حسن زاده مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه بیرجند
رحیم حسن زاده مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
روح اله حسینی مهندسی مکانیک طراحی جامدات، مهندسی هوافضا عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
سید حامد حسینی مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
پریسا حسینی تهرانی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت
سمیه حسینی راد سایر موضوعات مهندسی عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
حشمت الله حقیقت رازی کرمانشاه*مهندسی مکانیک
مجتبی حقیقی یزدی مهندسی مکانیک طراحی جامدات استاد/دانشگاه
مهدی حمزه ای آزاد اهواز*مهندسی مکانیک
سید رضا حمزه لو مهندسی مکانیک ساخت تولید تربیت دبیر شهید رجایی
حسین حیدری مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / تفرش
جواد خادم بیرجند*مهندسی مکانیک
علی خادم مهندسی پزشکی عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احسان خادمی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه صنعتی همدان
علیرضا خدایاری مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه ازاد اسلامی واحد پردیس*مهندسی مکانیک
سید امیر خسروی فرد مهندسی مکانیک طراحی جامدات شیراز*مهندسی مکانیک
عبدالمجید خشنود مهندسی هوافضا خواجه نصیر
غلامرضا خلج دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
غلامرضا خلج دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
خلیل خلیلی مهندسی مکانیک ساخت تولید رئیس دانشگاه/دانشگاه بیرجند
احسان خواصی زنجان*مکانیک
محمدحسن خوشگفتارمنش مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
احمدرضا خوگر صنعتی مالک اشتر*مهندسی مکانیک
عبدالحسین دارمی زاده معاونت پژوهش و فناوری و مهندسی وزارت نفت
سهیل داریوشی
سعید دانشمند مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شهر مجلسی، دانشکده مهندسی مکانیک، اصفهان، ایران
بهنام داودی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی دلربایی مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجتبی دهقان منشادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا دانشگاه مالک اشتر اصفهان- مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا
مسعود دهمرده مهندسی مکانیک خودرو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خوردو، دانشگاه علم و صنعت
علیرضا دوست حسینی مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کیانوش دولتی اصل مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات مربی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور
مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
منیژه ذاکری مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی / دانشگاه تبریز
مهناز ذاکری خواجه نصیر طوسی
محمود ذبیح پور مهندسی مکانیک طراحی جامدات، مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید علیرضا ذوالفقاری مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه بیرجند
عباس راستگو مهندسی مکانیک طراحی جامدات استاد دانشگاه
علی رجب پور بین المللی امام خمینی
احمدرضا رحمتی دانشگاه کاشان*مکانیک
صادق رحمتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، مهندسی مکانیک و هوافضا
رضا رزاقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
امین رسام مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رامبد رستگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند*مهندسی مکانیک
محمد مهدی رشیدی استاد تمام دانشگاه Tongji شانگهای چین
کامبیز رضاپور عضو هیات علمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - دپارتمان مهندسی مکانیک
قادر رضازاده مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
مرضیه رضازاده دانشکده فنی مهندسی گلپایگان*مکانیک
امیر رفاهی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه شهید رجایی
منصور رفیعیان مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه یزد، مکانیک
داود رمش استادیار پژوهشی
عباس رهی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
سید جعفر روزگار مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی شیراز*مهندسی مکانیک
علیرضا ریاسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
اصغر زاجکانی بین المللی امام خمینی
مونا زمانی پدرام مهندسی انرژی و تاسیسات استادیار/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد زهساز تبریز*مهندسی مکانیک
موسی ساجد مهندسی مکانیک ساخت تولید گروه مهندسی مکانیک-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سید حسین ساداتی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد سالاری مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قم
حبیب سایه وند ابوعلی سینا همدان
مجید سبزپوشانی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
اشکان سپهرافغان مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیئت علمی/پژوهشکده توسعه تکنولوژی
بهرنگ سجادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی دانشگاه تهران
امیر حسین سخایی دانشگاه نوشیروانی
هدی سرپرست مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تربیت مدرس
علی سررشته داری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی شاهرود
روح اله سرفراز خباز مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
حامد سعیدی گوگرچین علم و صنعت
مجید سلطانی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود سمیع زاده مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
سید آرش سید شمس طالقانی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم
ناصر سینا مهندسی مکانیک خودرو دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
مجید شاطری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا شاه سیاه مهندسی مکانیک طراحی جامدات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی
فرید شاهمیری مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد شرعیات مهندسی مکانیک خودرو، مهندسی مکانیک طراحی جامدات خواجه نصیر
محمد شرعیات مهندسی مکانیک خودرو، مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا شریف تربیت مدرس
سعید شکراللهی مهندسی مکانیک طراحی جامدات، مهندسی هوافضا صنعتی مالک اشتر
مهرداد شکریه مهندسی مکانیک طراحی جامدات علم و صنعت*مهندسی مکانیک
آیدا شهریاری مهندسی مکانیک ساخت تولید دکتری
علیرضا شهریاری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل
قنبر علی شیخ زاده مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات کاشان
امین صالحی پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشگاه تهران
محمد مهدی صالحی مهندسی مکانیک ساخت تولید پژوهشگاه صنعت نفت- هیئت علمی
منوچهر صالحی مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمدحسین صبور دانشگاه تهران*مکاترونیک
سید علی صدرواقفی مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری
صادق صدیقی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا صفاریان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی صفری دانشگاه صنعتی اراک*مکانیک
سبحان صفوی منش مهندسی مکانیک حرارت و سیالات مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی صلواتی زاده مهندسی انرژی و تاسیسات
علی صمدی سایر موضوعات مهندسی عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
محمد ضابطیان طرقی مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس
مسعود ضیاء بشرحق مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیما ضیائی مهندسی مکانیک ساخت تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات یاسوج*مهندسی مکانیک
حجت طائی مهندسی هوافضا استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مصطفی طالبی دانشگاه صنعتی قم
فتح الله طاهری مهندسی مکانیک طراحی جامدات علم و صنعت ایران
حمیدرضا طباطبائی آزاد اسلامی کاشان
عباس طربی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا طسوجی آذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
محمدرضا طلایی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات مهندسی ماشین ها ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا طلوعی مهندسی هوافضا گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی
وحید طهماسبی دانشگاه صنعتی اراک
فرزاد ظرافت انگیز دانشگاه گیلان*دانشکده فنی
محمد عارفی کاشان
هادی عبداللهی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه صنعتی ارومیه* مکانیک
هادی عبداللهی مهندسی مکانیک ساخت تولید استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
رضا عبدی بهنق مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیئت علمی
رضا عبدی بهنق مهندسی مکانیک ساخت تولید استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
حامد عدالتی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه ازاد جاسب*مکانیک
علیرضا عرب سلغار ولی عصرعج
مسعود عسگری مهندسی مکانیک خودرو خواجه نصیر
میلاد عظیمی مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
محمد رضا علیزاده پهلوانی مهندسی برق عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عبدالناصر عمرانی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه آزاد واحد تبریز*مهندسی مکانیک
حامد غفاری راد مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود غیاثی صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
دارا فاضل آزاد شیراز*مهندسی مکانیک
مریم فانی مهندسی انرژی و تاسیسات دانشگاه امیرکبیر
احمد فخار استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی
علی فرج پور دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
فریناز فروزش مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد اسلامی
جمشید فضیلتی پژوهشگاه فضایی ایران
مهدی فکور مهندسی مکانیک طراحی جامدات، مهندسی هوافضا دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
اعظم قاسمی مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ایران
حجت قاسمی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات علم و صنعت*مهندسی مکانیک
حسن قاسمی صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
علی قاسمیان مقدم مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
کبری قرئلی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه تهران
شریف قریب مهندسی انرژی و تاسیسات کارشناس واگن / دفتر مهندسی و نظارت ناوگان راه آهن ج.ا.ا
مجید قریشی مهندسی مکانیک ساخت تولید خواجه نصیر
مریم قصاب زاده سر یزدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر*پژوهشکده فناوری خودرو
پریسا قناتی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
داود قنبریان دانشگاه شهرکرد
سهند کارگرنژاد مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
رضا کاظمی مهندسی مکانیک خودرو خواجه نصیر
امیرحسین کاکائی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات علم و صنعت*
مجید کامور مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
آزاده کبریایی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات صنعتی شریف*مهندسی هوافضا
محمد جواد کتابداری صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
ناصر کردانی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
عبدالواحد کمی مهندسی مکانیک ساخت تولید روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی مکانیک
شهریار کوراوند مهندسی مکانیک ساخت تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران
مهدی گردویی مهندسی مکانیک ساخت تولید شاهرود*مکانیک
سعید گلابی دانشگاه کاشان*مکانیک
سید علی گله داری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد*دانشکده مهندسی-گروه مکانیک
کورش گودرزی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک خودرو گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج
امیر لطف آور مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی شیراز
منصور لهونیان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان
احسان لیوانی مهندسی انرژی و تاسیسات معاون گروه انرژی‌های تجدیدپذیر-پژوهشگاه نیرو
محمد کاظم مؤیدی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیئت علمی بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه قم
مصطفی مافی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قزوین
حامد محدث دیلمی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه گیلان* دامشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
رسول محرمی مهندسی مکانیک خودرو، مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی/دانشگاه زنجان
محسن محمد رحیمی مهندسی پزشکی عضو هیات علمی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آرش محمدی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید رجایی
حسین محمدی مهندسی مکاترونیک شیراز*مهندسی مکانیک
محمدمهدی محمدی
مسلم محمدی دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
میثم محمدی امین مهندسی هوافضا پژوهشگاه هوافضا
مصطفی محمودی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر*دانشکده هوافضا
علی محی الدین دانشگاه سمنان
مجتبی مروج مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه پیام نور بهبهان
حسن مسلمی نایینی عضو هیات علمی / تربیت مدرس
مسعود مسیح طهرانی استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید سالار مشکوه صنعتی ارومیه
کریم مظاهری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
محمد حسین مظفری مهندسی مکانیک طراحی جامدات هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای یزد
آرمان معروفی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه ازاد قزوین
ابوالفضل معصومی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
نگین معنوی زاده مهندسی برق عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حامد مقتدری مهندسی انرژی و تاسیسات دانشگاه الزهرا
عادل مقصودپور آزاد-علوم تحقیقات
مهدی مقیمی زند مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
سیدمحمدباقر ملائک مهندسی هوافضا استاد/ دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف
یاسر ملائی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد کاشان
مرتضی ملاجعفری مهندسی برق، مهندسی مکانیک خودرو دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
کرامت ملک زاده مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرناز منتظری فر مهندسی انرژی و تاسیسات دانشجوی دکتری / علوم و تحقیقات
شبنم منصوری مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات کارشناس ارشد / پژوهشگاه نیرو
حسین مهبادی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی*فنی
مریم مهنما مهندسی مکانیک طراحی جامدات استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید علی اکبر موسویان مهندسی مکاترونیک، مهندسی مکانیک طراحی جامدات خواجه نصیر
غلامرضا مولایی منش علم و صنعت ایران*دانشکده مهندسی خودرو
محسن میرزایی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
علی میرمحمدی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک خودرو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی*مکانیک
علیرضا نادری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
طیب نازقلیچی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ناصری مهندسی مکانیک ساخت تولید استادیار، گروه ساخت و تولید، دانشکده شهید چمران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان گلستان، گرگان، ایران
سید مهدی نبوی مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی مالک اشتر*هوافضا
نیما نبیان دانشگاه علو و فناوری مازندران-بهشهر
شیما نجفی نوبر مهندسی انرژی و تاسیسات استادیار/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر نجیبی مهندسی مکانیک خودرو دانشگاه سمنان
سهیل نخودچی مهندسی مکانیک طراحی جامدات خواجه نصیر
ابراهیم ندیمی مهندسی برق عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهران نصرت‌الهی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محسن نظری دانشگاه سمنان
علی نعمت اله زاده محقق اردبیلی*مهندسی شیمی
مرتضی نقمه‌کو مهندسی انرژی و تاسیسات گروه سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
حسن نهضتی پژوهشکده خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
یونس نوراللهی مهندسی انرژی و تاسیسات دانشگاه تهران
امیره نوربخش مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه بوعلی سینا همدان
علیرضا نوین زاده صنعتی خواجه نصیر*مهندسی هوافضا
مصطفی هادی دولابی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا صنعتی مالک اشتر*مجتمع تحقیقات هوافضا
مهدی هاشم ابادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا پژوهشگر / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رامین هاشمی دانشگاه علم و صنعت ایران*مهندسی مکانیک
ایرج هرسینی دانشگاه آزاد کرج*مکاترونیک
فرهنگ هنرور مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد مهدی هیهات مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه تربیت مدرس*دانشکده مهندسی مکانیک
مجید واثقی مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
مهرداد وحدتی مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد ویسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک *دانشگاه ازاد نوشهر
مهدی یارمحمد توسکی مهندسی مکانیک طراحی جامدات مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمود یعقوبی مهندسی انرژی و تاسیسات دانشگاه شیراز
ساسان یوسفی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران