داوران

داوران نشریه مهندسی مکانیک

داوران سال ۱۳۹۹

داوران سال ۱۳۹۸

 داوران سال ۱۳۹۷

  داوران سال ۱۳۹۶

 داوران سال ۱۳۹۵

 داوران سال ۱۳۹۴

 

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Kamran Mostajiri مهندسی مکانیک حرارت و سیالات Jahanshahr, Mahan blvd., Rahimi st., No 18, unit 5
Younes Noorollahi مهندسی انرژی و تاسیسات دانشگاه تهران
سعید آجلی دانشیار دانشکده مهندسی نساجی/ دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا آذرافزا مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی مواد و فناورهای ساخت
شهیدیان آزاده مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات خواجه نصیر
نفیسه آقابابائی دانشگاه تفرش
حسین آقاحانی سایر موضوعات مهندسی گروه مواد - دانشکده مکانیک - دانشگاه تبریز
جعفر آقایاری کارشناس پژوهشی/پژوهشگاه نیرو
اصغر ابراهیمی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
زهره ابراهیمی مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه پیام نور مرکز شیراز
مسعود ابراهیمی مهندسی هوافضا استاد یار دانشگاه تربیت مدرس
مسعود ابراهیمی مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان
علی ابراهیمی ممقانی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علی ابراهیمی ممقانی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران
سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی مهندسی مکانیک خودرو، مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هییت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید مهدی ابطحی مهندسی مکاترونیک مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
جابر ابوئیان جهرمی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه جهرم
محمد مهدی ابوترابی مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
میر محمد اتفاق مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تبریز
مجید اجتماع جو کارشناس ارشد بخش طراحی مهندسی مکانیک/شرکت ملی مهندسی ساختمان پالایش و پخش ایران
علی احمدپور مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد صالح احمدی استادیار گروه نساجی/ دانشگاه یزد
هادی ادیبی اصل مهندسی مکانیک خودرو عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
طاهر ارمغانی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامیمهدی شهر
طاهر ارمغانی دانشگاه ازاد مهدیشهر
طاهر ازدست مهندسی مکانیک ساخت تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی ارومیه*مهندسی مکانیک
بهمن اسدی گلپایگان*مهندسی مکانیک
امین اسکندرزاده ثابت مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
عبدالله اسکندری ثانی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات پیام نور شهرری
جعفر اسکندری جم مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی مالک اشتر*مرکز تحقیقات کامپوزیت تهران
مجید اسماییلی مهندسی مکانیک ساخت تولید پژوهشگاه صنعت نفت- هیئت علمی
علی اشرفی زاده مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی*دانشکده مکانیک
سعید اصغری پژوهشگاه فضایی ایران
حسین افشار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات آزاد اسلامی واحد تهران شرق*فنی مهندسی
ابراهیم افشاری مهندسی انرژی و تاسیسات هیات علمی گروه مهندسی مکانیک/دانشگاه اصفهان
مجید الیاسی دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی مکانیک
محمد امام زاده مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
محمد امیان مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امیر امیدوار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز
مصطفی امیدی بیدگلی مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
بهزاد امیدی کاشانی استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ملی بیرجند
بهزاد امیدی کاشانی استادیار گروه مکانیک دانشگاه ملی بیرجند
بهزاد امیدی کاشانی بیرجند*مهندسی
حسین امیری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته*پژوهشکده انرژی
سعید امینی مهندسی مکانیک ساخت تولید کاشان
محسن ایرانی رهقی دانشگاه کاشان*مهندسی مکانیک
مجتبی باباالهی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قم
حمید باصری دانشگاه صنعتی بابل
نرمین باقرزاده هوشمندی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
سیما باهری اسلامی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی مکانیک
محسن بت شکنان دهکردی دانشگاه شهرکرد
محسن بدرسمای دانشگاه صنعتی اصفهان*دانشکده مهندسی مکانیک
احسان براتی مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی مالک اشتر
محمدمهدی برزگری مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ابوذر بریمانی
حسن بصیرت تبریزی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
احسان بنی اسدی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات اصفهان*مهندسی مکانیک
مجید بنی اسدی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه تهران
زهرا بنی عامریان مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه تفرش
مهدی بهداروندی عسکر سایر موضوعات مهندسی دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر
امیرحسین بهروش مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا پازوکی صنعتی امیرکبیر*مهندسی شیمی
حامد پاشازاده مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
علی اکبر پاشا زانوسی آزاد قزوین
حسینعلی پاکروان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه شیراز
غلامحسن پایگانه مهندسی مکانیک طراحی جامدات تربیت دبیر شهید رجایی*مهندسی مکانیک
حمید پرهیزگار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا مالک اشتر
ولی اله پناهی زاده مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مسعود پور مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان
زینب پورانصاری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه علم و صنعت
محمد پورجعفرقلی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)- مدیر گروه الکترومکانیک - رئیس دایره طرح و برنامه معاونت تربیت و آموزش
مهرداد پورسینا مهندسی مکانیک ساخت تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه اصفهان*فنی و مهندسی
امید پورعلی مهندسی انرژی و تاسیسات خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
سید پدرام پورنادری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات گروه مکانیک، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
زهرا پولایی موزیرجی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
جاماسب پیرکندی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشیار / مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
رامین تابان مهندسی انرژی و تاسیسات مدیریت خانه تاسیسات (گروه فرهنگی - آموزشی مهندس رامین تابان)
مهدی تاجداری مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک*مهندسی مکانیک
فرشاد ترابی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد امین ترابی زاده دانشگاه جامع علمی-کاربردی*مهندسی مکانیک
امیر تقوی‌پور مهندسی مکاترونیک، مهندسی مکانیک خودرو گروه خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا تهور آزاد شیراز
ابوالفضل توتونچی مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
بابک ثقفی
عبدالرحمان جامی الاحمدی مهندسی مکانیک طراحی جامدات استادیار- گروه مکانیک- دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد
یونس جاوید مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه خوارزمی
بهزاد جباری‌پور مهندسی مکانیک ساخت تولید استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
فاطمه جدا مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
صمد جعفر مدار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات صنعتی ارومیه*
اکبر جعفری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات مهندسی مکانیک دانشگاه ازاد تبریز
اکبر جعفری صنعتی سیرجان
ساناز جعفری مهندسی مکانیک طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
علی اصغر جعفری مهندسی مکانیک طراحی جامدات خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
علی جعفریان دهکردی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات تربیت مدرس
عبدالحسین جلالی اقچای مهندسی مکانیک ساخت تولید خواجه نصیر*مهندسی مکانیک
جعفر جماعتی هیات علمی / دانشگاه رازی کرمانشاه
حامد جمشیدی اول مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه نوشیروانی بابل
ابراهیم جهانشاهی جواران مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
آرزو جهانشیر دانشگاه دولتی فنی و مهندسی بویین زهرا- گروه فیزیک و مهندسی فیزیک
علی جهانگیری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
مهدی جهانگیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد*دانشکده فنی و مهندسی
امید جهانیان دانشگاه صنعتی بابل*مهندسی مکانیک
مهدی جهرمی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر*دانشکده هوافضا
خدایار جوادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی شریف
مهرداد جوادی دانشیار گروه مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
رضا جواهری معاون مدیر پروژه های مترو ، شرکت مپنا
علی چائی بخش لنگرودی دانشگاه گیلان*مکانیک
فرزاد چراغ پور سموتی مهندسی مکانیک طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مازیار چنگیزیان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار / دانشگاه شهید چمران اهواز
عطا چیت ساز خویی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
محمدرضا حاج محمدی مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابراهیم حاجی دولو دانشگاه شهید چمران اهواز*دانشکده فنی و مهندسی
راضیه حامدی دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / مدیر سامانه
محمدرضا حایری یزدی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
محمد حبیبی عضو هیات علمی / پژوهشگاه نفت
یوسف حجت تربیت مدرس*مهندسی مکانیک
محمد حججی مهندسی هوافضا هوافضا، دانشکده فنی مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
رضا حربی منفرد دانشجو/علوم تحقیقات
عباس حزباوی عضوهیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
حسن حسن زاده مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه بیرجند
رحیم حسن زاده مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
محمدکاظم حسن زاده اقدم
روح اله حسینی مهندسی مکانیک طراحی جامدات، مهندسی هوافضا دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
سید حامد حسینی مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
پریسا حسینی تهرانی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت
سمیه حسینی راد سایر موضوعات مهندسی عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
حشمت الله حقیقت رازی کرمانشاه*مهندسی مکانیک
مجتبی حقیقی یزدی مهندسی مکانیک طراحی جامدات استاد/دانشگاه
مهدی حمزه ای آزاد اهواز*مهندسی مکانیک
سید رضا حمزه لو مهندسی مکانیک ساخت تولید تربیت دبیر شهید رجایی
کاوه حنیفی
حسین حیدری مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / تفرش
جواد خادم بیرجند*مهندسی مکانیک
علی خادم مهندسی پزشکی عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احسان خادمی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه صنعتی همدان
علیرضا خدایاری مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه ازاد اسلامی واحد پردیس*مهندسی مکانیک
حسین خراسانی زاده مهندسی انرژی و تاسیسات دانشگاه کاشان
امیر خسرویان مهندسی مکاترونیک، مهندسی مکانیک خودرو دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید امیر خسروی فرد مهندسی مکانیک طراحی جامدات شیراز*مهندسی مکانیک
عبدالمجید خشنود مهندسی هوافضا خواجه نصیر
غلامرضا خلج دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
غلامرضا خلج دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
خلیل خلیلی مهندسی مکانیک ساخت تولید رئیس دانشگاه/دانشگاه بیرجند
احسان خواصی زنجان*مکانیک
محمدحسن خوشگفتارمنش مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
احمدرضا خوگر مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی صنعتی مالک اشتر
عبدالحسین دارمی زاده معاونت پژوهش و فناوری و مهندسی وزارت نفت
سهیل داریوشی
سعید دانشمند مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شهر مجلسی، دانشکده مهندسی مکانیک، اصفهان، ایران
بهنام داودی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی دلربایی مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجتبی دهقان منشادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا دانشگاه مالک اشتر اصفهان- مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا
مسعود دهمرده مهندسی مکانیک خودرو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خوردو، دانشگاه علم و صنعت
علیرضا دوست حسینی مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرید دولتی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
کیانوش دولتی اصل مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
منیژه ذاکری مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی / دانشگاه تبریز
مهناز ذاکری خواجه نصیر طوسی
محمود ذبیح پور مهندسی مکانیک طراحی جامدات، مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید علیرضا ذوالفقاری مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه بیرجند
عباس راستگو مهندسی مکانیک طراحی جامدات استاد دانشگاه
غلامرضا راشد مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعت نفت آبادان*مهندسی مکانیک
علی رجب پور بین المللی امام خمینی
احمدرضا رحمتی دانشگاه کاشان*مکانیک
صادق رحمتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، مهندسی مکانیک و هوافضا
سعید رحیمی سایر موضوعات مهندسی مهندسی مکانیک-دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
مسعود رخش خورشید استادیار دانشگاه صنعتی بیرجند
رضا رزاقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
امین رسام مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رامبد رستگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند*مهندسی مکانیک
محمد مهدی رشیدی استاد تمام دانشگاه Tongji شانگهای چین
کامبیز رضاپور عضو هیات علمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - دپارتمان مهندسی مکانیک
قادر رضازاده مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
مرضیه رضازاده دانشکده فنی مهندسی گلپایگان*مکانیک
امیر رفاهی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه شهید رجایی
منصور رفیعیان مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه یزد، مکانیک
داود رمش استادیار پژوهشی
سعید رهنما مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه بیرجند*دانشکده مهندسی
عباس رهی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
حسام روحی مهندسی مکانیک طراحی جامدات
سید جعفر روزگار مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی شیراز*مهندسی مکانیک
علیرضا ریاسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
اصغر زاجکانی بین المللی امام خمینی
وحید زارع مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
حمید زراعتگر صنعتی امیرکبیر
مونا زمانی پدرام مهندسی انرژی و تاسیسات استادیار/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد زهساز تبریز*مهندسی مکانیک
موسی ساجد مهندسی مکانیک ساخت تولید گروه مهندسی مکانیک-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سید حسین ساداتی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد سالاری مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قم
حبیب سایه وند ابوعلی سینا همدان
مجید سبزپوشانی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
اشکان سپهرافغان مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیئت علمی/پژوهشکده توسعه تکنولوژی
بهرنگ سجادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی دانشگاه تهران
امیر حسین سخایی دانشگاه نوشیروانی
حسن سرایلو مهندسی مکانیک حرارت و سیالات کارشناس دفتر مهندسی نظارت ناوگان / راه آهن جمهوری اسلامی ایران
هدی سرپرست مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تربیت مدرس
علی سررشته داری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی شاهرود
روح اله سرفراز خباز مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
حامد سعیدی گوگرچین علم و صنعت
مجید سلطانی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود سمیع زاده مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
سید آرش سید شمس طالقانی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم
ناصر سینا مهندسی مکانیک خودرو دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
مجید شاطری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا شاه سیاه مهندسی مکانیک طراحی جامدات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی
فرید شاهمیری مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد شرعیات مهندسی مکانیک خودرو، مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمد شرعیات مهندسی مکانیک خودرو، مهندسی مکانیک طراحی جامدات خواجه نصیر
علیرضا شریف تربیت مدرس
سعید شکراللهی مهندسی مکانیک طراحی جامدات، مهندسی هوافضا صنعتی مالک اشتر
مهرداد شکریه مهندسی مکانیک طراحی جامدات علم و صنعت*مهندسی مکانیک
مجید شهروی علم و صنعت ایران
آیدا شهریاری مهندسی مکانیک ساخت تولید دکتری
علیرضا شهریاری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل
قنبر علی شیخ زاده مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات کاشان
امین صالحی پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشگاه تهران
محمد مهدی صالحی مهندسی مکانیک ساخت تولید پژوهشگاه صنعت نفت- هیئت علمی
منوچهر صالحی مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی امیرکبیر*مهندسی مکانیک
محمدحسین صبور دانشگاه تهران*مکاترونیک
سید علی صدرواقفی مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری
صادق صدیقی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا صفاریان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی صفری دانشگاه صنعتی اراک*مکانیک
سبحان صفوی منش مهندسی مکانیک حرارت و سیالات مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی صلواتی زاده مهندسی انرژی و تاسیسات
علی صمدی سایر موضوعات مهندسی عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
محمد ضابطیان طرقی مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس
مسعود ضیاء بشرحق مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیما ضیائی مهندسی مکانیک ساخت تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات یاسوج*مهندسی مکانیک
حجت طائی مهندسی هوافضا استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مصطفی طالبی دانشگاه صنعتی قم
فتح الله طاهری مهندسی مکانیک طراحی جامدات علم و صنعت ایران
حمیدرضا طباطبائی آزاد اسلامی کاشان
عباس طربی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا طسوجی آذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
محمدرضا طلایی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات مهندسی ماشین ها ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا طلوعی مهندسی هوافضا گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی
وحید طهماسبی دانشگاه صنعتی اراک
فرزاد ظرافت انگیز دانشگاه گیلان*دانشکده فنی
محمد عارفی کاشان
هادی عبداللهی مهندسی مکانیک ساخت تولید استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
هادی عبداللهی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه صنعتی ارومیه* مکانیک
رضا عبدی بهنق مهندسی مکانیک ساخت تولید استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
رضا عبدی بهنق مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیئت علمی
حامد عدالتی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه ازاد جاسب*مکانیک
علیرضا عرب سلغار ولی عصرعج
مسعود عسگری مهندسی مکانیک خودرو خواجه نصیر
میلاد عظیمی مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
محمد رضا علیزاده پهلوانی مهندسی برق عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عبدالناصر عمرانی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه آزاد واحد تبریز*مهندسی مکانیک
حامد غفاری راد مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود غیاثی صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
دارا فاضل آزاد شیراز*مهندسی مکانیک
مریم فانی مهندسی انرژی و تاسیسات دانشگاه امیرکبیر
احمد فخار استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی
وحید فخاری مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی، گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی فرج پور دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
فریناز فروزش مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه آزاد اسلامی
جمشید فضیلتی پژوهشگاه فضایی ایران
مهدی فکور مهندسی مکانیک طراحی جامدات، مهندسی هوافضا دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
سجاد قاسملوی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
اعظم قاسمی مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک طراحی جامدات گروه مهندسی مکانیک واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ایران
حجت قاسمی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات علم و صنعت*مهندسی مکانیک
حسن قاسمی صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
علی قاسمیان مقدم مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
کبری قرئلی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه تهران
شریف قریب مهندسی انرژی و تاسیسات کارشناس واگن / دفتر مهندسی و نظارت ناوگان راه آهن ج.ا.ا
مجید قریشی مهندسی مکانیک ساخت تولید خواجه نصیر
مریم قصاب زاده سر یزدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر*پژوهشکده فناوری خودرو
پریسا قناتی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
داود قنبریان دانشگاه شهرکرد
سمانه قندهاریون مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سهند کارگرنژاد مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی ارومیه
رضا کاظمی مهندسی مکانیک خودرو خواجه نصیر
امیرحسن کاکائی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات گروه سیستمهای قوای محرکه خودرو، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید کامور مهندسی انرژی و تاسیسات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
آزاده کبریایی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات صنعتی شریف*مهندسی هوافضا
محمد جواد کتابداری صنعتی امیرکبیر*مهندسی دریایی
ناصر کردانی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
ولی کلانتر یزد*مهندسی مکانیک
عبدالواحد کمی مهندسی مکانیک ساخت تولید روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی مکانیک
شهریار کوراوند مهندسی مکانیک ساخت تولید، مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران
مهدی گردویی مهندسی مکانیک ساخت تولید شاهرود*مکانیک
سعید گلابی دانشگاه کاشان*مکانیک
سید علی گله داری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد*دانشکده مهندسی-گروه مکانیک
کورش گودرزی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک خودرو گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج
مسعود گوهری منش مهندسی مکاترونیک مهندسی مکانیک، دانشگاه تربت حیدریه
امیر لطف آور مهندسی مکاترونیک عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی شیراز
منصور لهونیان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه کردستان
احسان لیوانی مهندسی انرژی و تاسیسات معاون گروه انرژی‌های تجدیدپذیر-پژوهشگاه نیرو
محمد کاظم مؤیدی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیئت علمی بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه قم
مصطفی مافی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه قزوین
حامد محدث دیلمی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه گیلان - دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
رسول محرمی مهندسی مکانیک خودرو، مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی/دانشگاه زنجان
محسن محمد رحیمی مهندسی پزشکی عضو هیات علمی / دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آرش محمدی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک خودرو عضو هیات علمی / دانشگاه شهید رجایی
حسین محمدی مهندسی مکاترونیک شیراز*مهندسی مکانیک
محمدمهدی محمدی
مسلم محمدی دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
میثم محمدی امین مهندسی هوافضا پژوهشگاه هوافضا
مصطفی محمودی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر*دانشکده هوافضا
علی محی الدین دانشگاه سمنان
مجتبی مروج مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه پیام نور
حسن مسلمی نایینی عضو هیات علمی / تربیت مدرس
مسعود مسیح طهرانی استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید سالار مشکوه صنعتی ارومیه
کریم مظاهری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
محمد حسین مظفری مهندسی مکانیک طراحی جامدات هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای یزد
آرمان معروفی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه ازاد قزوین
ابوالفضل معصومی مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
نگین معنوی زاده مهندسی برق عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حامد مقتدری مهندسی مکانیک خودرو دانشگاه الزهرا
عادل مقصودپور آزاد-علوم تحقیقات
مهدی مقیمی زند مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
سیدمحمدباقر ملائک مهندسی هوافضا استاد/ دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف
یاسر ملائی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد کاشان
مرتضی ملاجعفری مهندسی برق، مهندسی مکانیک خودرو دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
کرامت ملک زاده مهندسی مکانیک طراحی جامدات عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرناز منتظری فر مهندسی انرژی و تاسیسات دانشجوی دکتری / علوم و تحقیقات
شبنم منصوری مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات کارشناس ارشد / پژوهشگاه نیرو
حسین مهبادی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی*فنی
محمود مهرگان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه صنعتی شاهرود
مریم مهنما مهندسی مکانیک طراحی جامدات استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید علی اکبر موسویان مهندسی مکاترونیک، مهندسی مکانیک طراحی جامدات خواجه نصیر
غلامرضا مولایی منش علم و صنعت ایران*دانشکده مهندسی خودرو
حسام مویدی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
محسن میرزایی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
آرش میر عبداله لواسانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
آرش میر عبداله لواسانی آزاد اسلامی تهران مرکزی-گروه مهندسی مکانیک
علی میرمحمدی مهندسی انرژی و تاسیسات، مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک خودرو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی*مکانیک
علیرضا نادری مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
طیب نازقلیچی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی گروه مکانیک بیوسیستم / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا ناصری مهندسی مکانیک ساخت تولید استادیار، گروه ساخت و تولید، دانشکده شهید چمران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان گلستان، گرگان، ایران
سید مهدی نبوی مهندسی مکانیک طراحی جامدات صنعتی مالک اشتر*هوافضا
نیما نبیان دانشگاه علو و فناوری مازندران-بهشهر
امیر نجات مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا دانشگاه تهران*مهندسی مکانیک
شیما نجفی نوبر مهندسی انرژی و تاسیسات استادیار/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر نجیبی مهندسی مکانیک خودرو دانشگاه سمنان
سهیل نخودچی مهندسی مکانیک طراحی جامدات خواجه نصیر
ابراهیم ندیمی مهندسی برق عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهران نصرت‌الهی مهندسی هوافضا عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محسن نظری دانشگاه سمنان
علی نعمت اله زاده محقق اردبیلی*مهندسی شیمی
مرتضی نغمه گو مهندسی انرژی و تاسیسات گروه سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
حسن نهضتی پژوهشکده خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
امیره نوربخش مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی / دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی نوری بروجردی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات صنعتی شریف*مهندسی مکانیک
علیرضا نوین زاده صنعتی خواجه نصیر*مهندسی هوافضا
محمد نیکیان
مصطفی هادی دولابی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا صنعتی مالک اشتر*مجتمع تحقیقات هوافضا
مهدی هاشم ابادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات، مهندسی هوافضا استادیار/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رامین هاشمی دانشگاه علم و صنعت ایران*مهندسی مکانیک
ایرج هرسینی دانشگاه آزاد کرج*مکاترونیک
فرهنگ هنرور مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد مهدی هیهات مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشگاه تربیت مدرس*دانشکده مهندسی مکانیک
مجید واثقی مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه شهید بهشتی
مهرداد وحدتی مهندسی مکانیک ساخت تولید عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد ویسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک *دانشگاه ازاد نوشهر
مهدی یارمحمد توسکی مهندسی مکانیک طراحی جامدات مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمود یعقوبی مهندسی انرژی و تاسیسات دانشگاه شیراز
ساسان یوسفی مهندسی مکانیک ساخت تولید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران