اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس علی اکبر صابری زفرقندی

مهندس مکانیک

asaberi25gmail.com

سردبیر

علی نوری بروجردی

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی شریف

anourisharif.edu

اعضای هیات تحریریه

عباس علی‌آبادی

مهندسی مکانیک استادتمام و رئیس گروه مپنا

infomapna.ir

علی غفاری

مهنسی مکانیک، کنترل استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ghaffarikntu.ac.ir

محمود موسوی مشهدی

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تهران

mosaviut.ac.ir

سعید سهراب‌پور

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی شریف

saeedsharif.ir

محمدرضا اسلامی

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

eslamiaut.ac.ir

فرشاد ترابی

مهندسی مکانیک، سیستم‌های انرژی دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ftorabikntu.ac.ir

علیرضا خدایاری

مهندسی مکانیک، کنترل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

arkhodayariyahoo.com

مهرداد جوادی

مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

mjavadiazad.ac.ir

علی نوری بروجردی

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی شریف

anourisharif.edu