اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس علی اکبر صابری زفرقندی

مهندسی مکانیک

asaberi25gmail.com

سردبیر

علی نوری بروجردی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه صنعتی شریف

anourisharif.edu

اعضای هیات تحریریه

عباس علی‌آبادی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)- رئیس گروه مپنا

infomapna.ir
7665-8895-5265-3223

علی غفاری

مهندسی مکانیک، کنترل استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ghaffarikntu.ac.ir
0000-0001-5208-972X

محمود موسوی مشهدی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه تهران

mosaviut.ac.ir
0000-0001-9509-2689

سعید سهراب‌پور

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه صنعتی شریف

saeedsharif.ir
0000-0002-3204-7116

محمدرضا اسلامی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

eslamiaut.ac.ir

فرشاد ترابی

مهندسی مکانیک، سیستم‌های انرژی دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ftorabikntu.ac.ir
0000-0002-7112-3126

علیرضا خدایاری

مهندسی مکانیک، کنترل دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

arkhodayariyahoo.com
0000-0002-7237-1180

مهرداد جوادی

مهندسی مکانیک دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

mjavadiazad.ac.ir
0000-0001-6328-1063

علی نوری بروجردی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه صنعتی شریف

anourisharif.edu