پرسش‌های متداول

مجوز نشریه به چه صورت است و چه مقاله‌هایی قابل ارائه هستند؟

نشریه‌ی مهندسی مکانیک تا قبل از تغییر نشریات توسط وزارت علوم در اردیبهشت ۱۳۹۸، یک نشریه‌ی علمی-ترویجی بوده و نسبت به چاپ مقالات ترویجی و مروری اقدام می‌کرد. اما با تغییر ساختار نشریات، مجوز نشریه‌ی مهندسی مکانیک نیز به نشریه‌ی علمی تغییر کرده و در حال حاضر انوان مقالات ممکن را چاپ می‌کند. اما با توجه به اینکه انجمن مهندسان مکانیک ایران دارای یک نشریه‌ی فارسی و یک نشریه‌ی انگلیسی دیگر نیز هست، تمرکز نشریه‌ی مهندسی مکانیک، همچنان روی همان چاپ مقالات ترویجی، مروری و یادداشت فنی است. 

برای انجام امور اداری، نیاز به چاپ سریع مقاله هست. راه حل چیست؟

بعد از پذیرش مقاله، نامه‌ای به نویسنده‌ی مسئول مبنی بر چاپ مقاله ارسال خواهد شد. این نامه در اکثر موارد مورد تایید کمیته‌های نظارت و ارزیابی هست.


نشریه‌ی مهندسی مکانیک برای تسریع در روند چاپ و تایید مقالات پذیرش شده،‌ به مجرد اعلام پذیرش، با نویسندگان تماس گرفته تا مراحل اخذ DOI پیگیری شود. با اخذ DOI‌ مقالات مذکور دیگر به طور رسمی قابل استناد بوده و در سامانه اعلام می‌شوند. بدیهی است چاپ نهایی با توجه به صف مقالات در زمان مناسب صورت خواهد گرفت و در این مدت، با شماره‌ی DOI‌ می‌توان به طور رسمی در هر کمیته‌ای به پذیرش مقاله‌ی خود استناد نمود.