نویسنده = سامان خلیل‌پورآذری
بررسی تغییر عناصر روکش الکترود ایی. 6013 بر بهبود خواص مکانیکی فلز جوش در جوشکاری قوس الکتریکی سی. کی. 45

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 25-30

سهند کارگرنژاد؛ سامان خلیل‌پور آذری؛ فربد کاظمی