تأثیر استفاده از روانکار روغنی حاوی نانوذرات آلومینا بر میزان صافی سطح چرخ‌دنده‌های سادة تولیدشده در فرایند هابینگ

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

فرایند هابینگ از جمله روش‌های متداول براده‌برداری برای تولید چرخ‌دنده‌های ساده با ابعاد گوناگون است. در فرایندهای براده‌برداری انتخاب روانکار مناسب از عوامل مهم در افزایش میزان تولید و ارتقاء کیفیت قطعات تولیدی است. در این مقاله از روانکار حاوی نانوذرات آلومینا در روغن 25W-50برای انجام فرایند هابینگ استفاده شده است. در ابتدا با هر یک از دو روانکار معمولی و روانکار حاوی نانوذرات آلومینا دو چرخ‌دندة سادة مشابه از جنسDIN1.7131 تولید گردید. برای انجام فرایند هابینگ از یک ابزار هاب نو و یکسان برای هر یک از دو روانکار استفاده شد. سپس به منظور بررسی تأثیر نوع روانکار بر کیفیت قطعات تولیدی، مقادیر زبری متوسط، بیشترین مقدار زبری و زبری ده نقطه چرخ‌دنده‌ها با استفاده از دستگاه زبری‌سنج مدل MarSurf PS1 مورد بررسی قرار گرفت. مقایسة نتایج نشان می‌دهد که کاربرد نانوذرات آلومینا در فرایند هابینگ می‌تواند سبب کاهش یک‌دهم میکرونی مقدار زبری متوسط سطح، نسبت به چرخ‌دنده‌های مشابه تولیدشده با روانکار معمولی گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Khalilpourazary, S.; Dadvand, A.; Azdast, T.; and Sadeghi, M.H.; “Design and manufacturing of a straight bevel gear in hot precision forging process using finite volume method and CAD/CAE technology”, International Journal of Advance Manufacturing Technology, Vol.56, No. 1, pp. 87-95, (2011).
[2] Radzevich, S.P.; “Dudley's Handbook of Practical Gear Design and Manufacture”, CRC press, Boca Raton, (2012).
[3] Xia, Y.Q.; Wang, L.; and Wang, X.B.; “Application of synthetic lubricants in gear transmission”, Journal Shenyang University of Technology, Vol.29, No.4, pp. 484-487, (2007).
[4] De Barros, M.I.; Bouchet, J.; Raoult, I.; Le Mogne, T.; Martin, J.M.; Kasrai, M.; and Yamada, Y.; “Friction reduction by metal sulfides in boundary lubrication studied by XPS and XANES analysis”, Wear, Vol.254, No.1, pp.863-870, (2003).
[5] Yan, J.; Zhang, Z.; and Kriyagawa, T.; “Effect of Nano particle lubrication in diamond turning of reaction-bonded SiC”, International Journal of Automotive Technology, Vol.5, No.2, pp.307-312, (2011).
[6] Prabhu, S.; and Vinayagam, B.K.; “AFM investigation in grinding process with Nano fluids using Taguchi analysis”, International Journal of Advance Manufacturing Technology, Vol. 60, No.1, pp.149-160, (2012).
[7] Sayuti, M.; Sarhan, A.A.; and Salem, S.; “Development of SiO2 nano lubrication system for better surface quality, more power savings and less oil consumption in hard turning of hardened steel AISI4140”, Advanced Materials Research, Vol. 748, No.2, pp. 56-60, (2013).
[8] Sayuti, M.; Sarhan, A.A.; Tanaka, T.; Hamdi, M.; and Saito, Y.; “Cutting force reduction and surface quality improvement in machining of aerospace duralumin AL-2017-T4 using carbon onion nano lubrication system International Journal of Advance Manufacturing Technology, Vol. 65, No.2, pp. 1493-1500, (2013).
[9] Jiao, D.; Zheng, S.; Wang, Y.; Guan, R.; and Cao, B.; “The tribology properties of alumina/ silica composite nanoparticles as lubricant additives”, Applied Surface Science, Vol.257, No. 4, pp. 5720-5725, (2011).
[10] Razavi Hesabi, ­Z.; Hafizpour, H.R.; and Simchi, A.; “An investigation on the compressibility of aluminum/nano-alumina composite powder prepared by blending and mechanical milling”, Materials Science and Engineering: A , Vol. 454-455, No.2, pp.89-98, (2007).