بررسی تغییر عناصر روکش الکترود ایی. 6013 بر بهبود خواص مکانیکی فلز جوش در جوشکاری قوس الکتریکی سی. کی. 45

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه صنعتی ارومیه

2 دانشجوی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده

امروزه تحقیقات وسیعی به‌منظور بررسی تأثیر الکترودها در جوشکاری فولادهای آلیاژی انجام شده است. در این میان، انتخاب روکش مناسب برای الکترود نقش بسزایی در خواص نهایی جوش، اکسیژن‌زدایی از آن و حفاظت از حوضچة مذاب در جوشکاری ایفا می‌کند. در این مقاله، آثار تغییر شاخص بازی در روکش الکترودهای ایی. 6013[i] بر کیفیت جوش تولیدی، آنالیز شیمیایی فلز جوش و میزان استحکام مکانیکی آن در فرایند قوس الکتریکی بررسی شده است. برای این منظور از سه الکترود با مفتول یکسان و روکش‌هایی با شاخص بازی به‌ترتیب 26/0، 12/0 و 013/0 در جوشکاری فولاد سی. کی. 45[ii] استفاده شده و پس از آن، جوش‌های تولیدشده به‌کمک دستگاه کوانتومتری، آزمایش کشش و ضربة شارپی مطالعه شده است. نتایج حاصل از آزمایشات کشش و ضربه به‌روش شارپی نشان می‌دهد که با افزایش شاخص بازی الکترود، استحکام مکانیکی فلز جوش کاهش یافته و میزان مقاومت به ضربه در آن افزایش می‌یابد. همچنین استفاده از الکترود ایی. 6013 با شاخص بازی بالا بازده مناسبی را در کنترل و کاهش میزان فسفر و سیلیسیوم موجود در فلز جوش ایفا می‌نماید.
[i]. E6013 [ii]. Ck45

کلیدواژه‌ها


[1] Weman, K. Welding Processes Handbook, CRC Press, 2003.
[2] Charles, A., C.A. Natalie, M. Brander. “Physical and Chemical Behavior of Welding Fluxes.” Annual Review of Materials Science, Vol. 16, No. 3, 1986, pp. 389-413.
[3] Kou, S. Welding Metallurgy, John Wiley & Sons, 2003.
[4] Qin, R., G. He. “Mass Transfer of the Nickel-Base Alloy Covered Electrode with Neutral Flux Coating during Shielded Metal Arc Welding.” International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 78, No.1, 2014, pp.1095–1104.
[5] Kutz, M. Handbook of Materials Selection, John Wiley & Sons, 2002.
[6] ASM Metals Handbook, Welding, Brazing and Soldering, American Society of Metals, Vol. 6, 2001.
[7] Kanjilal, P., T.K. Pal, S.K. Majumdar. “Combined Effect of Flux and Welding Parameters on Chemical Composition and Mechanical Properties of Submerged Arc Weld Metal.” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 171, No.2, 2006, pp. 223–231.
[8] Hsieh, K.C., S.S. Babu, J.M. Vitek, S.A. Daivid, “Calculation of Inclusion Formation in Low Alloy Steel Welds.” Journal of Materials Science and Engineering: A, Vol. 215, No. 1–2, 1996, pp.84-91.