دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 96، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1-84 
3. مقدمه‌ای بر آسایش حرارتی

صفحه 31-38

نگین معلمی خیاوی؛ مهدی معرفت


4. تأثیر فرایند جلادهی غلتکی بر بهبود عمر خستگی

صفحه 39-50

محمد خوران؛ محمدحسین صادقی؛ عیسی خوران


6. شبیه‌سازی حرکت یک ربات اسکلت‌خارجی پایین‌تنه

صفحه 59-65

حمید مقدم فرد؛ احمد محمودی؛ مجتبی رضایی