دوره و شماره: دوره 23، شماره 6 - شماره پیاپی 99، بهمن و اسفند 1393، صفحه 1-94 

مقاله ترویجی

کمینه‌سازی ابعاد بدنة خودروی نیسان از طریق بهینه‌سازی چیدمان بلنک قطعات

صفحه 16-22

مرتضی قائم ملکی؛ علی منصورزاده؛ سید احمد بابک سلیمانی