دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 120، مرداد و شهریور 1397 

مقاله علمی ترویجی

1. نگاهͬ مختصر بر ناپایداری هیدرودینامی ͬͺانگشتͬ شدن لزج

صفحه 3-6

محمدرضا شاه‌نظری؛ علی صابری


4. مروری بر مدل‌های آسایش حرارتی

صفحه 25-33

نگین معلمی خیاوی؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ مهدی معرفت


6. بررسی سیستم های گرمایش کابین خودروهای هیبرید و الکتریکی

صفحه 48-52

مسغود دهمرده؛ غلامرضا مولایی منش؛ محمد سلیمی