دوره و شماره: دوره 30، شماره 5 - شماره پیاپی 140، آذر و دی 1400، صفحه 3-95 

مقاله علمی پژوهشی

تحلیل کمانش مرتبه بالای استوانه‌های ساندویچی مرکب

صفحه 3-12

10.30506/mmep.2022.543892.1979

مصطفی لیوانی؛ کرامت ملک زاده فرد؛ علی نگهبان برون