کلیدواژه‌ها = لیزر
اساس لیزر و کاربرد آن در صنعت روز

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 61-71

سیده فاطمه نبوی؛ انوشیروان فرشیدیانفر؛ محمد حسین فرشیدیان فر


طراحی و ساخت سیستم تراز لیزری دوار دوبعدی با جاذب نوسانات

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 53-58

مسعود تیموری بک؛ مهدی خداویردی زاده


روش فراصوت لیرزی در ارزیابی‌های غیرمخرب

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 44-62

محمدرضا چهره‌زاد؛ فرهنگ هنرور