نویسنده = شهیدیان آزاده
بررسی روش‌های شبیه‌سازی عددی جریان خون در ناهنجاری شریانی وریدی

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 60-68

10.30506/mmep.2021.132121.1844

محمدرضا گنج خانلو؛ آزاده شهیدیان


کاربرد امواج فراصوتی در درمان سنگ کلیه

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 49-56

مهدی مقیم نژاد سرحمامی؛ شهیدیان آزاده


بررسی برچسب انرژی ساختمان در ایران با رویکرد مدیریت مصرف انرژی

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 47-56

آزاده شهیدیان؛ فرهاد ریاضی؛ مهدی محقق‌ امین