بررسی برچسب انرژی ساختمان در ایران با رویکرد مدیریت مصرف انرژی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

از جمله بخش‌های اصلی مصرف‌کنندة انرژی در ایران ساختمان است؛ به‌طوری‌که این میزان مصرف انرژی بسیار بیشتر از متوسط میزان مصرف انرژی در کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. یکی از راه‌های کاهش مصرف انرژی که سالیانی است در جهان مورد توجه قرار گرفته، استفاده از برچسب انرژی ساختمان است. در این مقاله پس از بررسی تقسیم‌بندی اقلیمی در ایران، استانداردهای مربوط به برچسب انرژی ساختمان و ضوابط مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان بیان می‌گردد. سپس مقررات مذکور روی یک ساختمان نمونه بررسی می‌شود. در پایان پارامترهای بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان و میزان ارتقای ردة برچسب انرژی ساختمان نمونه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهند که مطلوب‌ترین شرایط مصرف انرژی ساختمان نمونه در حالت اولیه مربوط به اقلیم‌های2 و 8 و در حالت بهبودیافته مربوط به اقلیم‌های1 و 2 می‌باشد. کمترین تأثیر بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان در اقلیم 8 و بیشترین تأثیر بهینه‌سازی ساختمان از لحاظ مصرف انرژی را در اقلیم‌های3، 4 و 5 شاهد هستیم. لذا اجرای راه‌کارهای مذکور در اقلیم‌های پرمصرف 3، 4 و 5 بیشترین صرفة اقتصادی را خواهد داشت. ضمناً رعایت اصول مقررات ملی ساختمان در ابتدای طراحی با هدف کاهش مصرف انرژی، در اقلیم 8 ضروری است

کلیدواژه‌ها


[1] رضاپور، کامبیز، مبانی صرفه‌جویی و اصول مدیریت انرژی، سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)، چاپ دوم، پاییز 1388.
[2] ترازنامه انرژی سال 1390 کل کشور، معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو.
[3] Kasmai M. Traditional Architectur of Iran and Its Relation to its History Climate and Culture.
[4] کسمایی، مرتضی، اقلیم و معماری، شرکت چاپ بانک ملی ایران، چاپ اول 1378.
[5] استاندارد ملی ایران ISIRI.14253 ، تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی ساختمان­های مسکونی، سازمان ملی استاندارد ایران، چاپ اول.
[6] مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث اول، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، 1381.
[7] International Building Energy Rating & Disclosure Policy Fact Sheet, Institute for Market Transformation. April 2011.
[8] Implementation of the Energy Performance of Buildings Directive Country reports 2008.
[9] استاندارد ملی ایران ISIRI.14254، تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی ساختمان­های غیر­مسکونی، سازمان ملی استاندارد ایران، چاپ اول.
[10] مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث نوزدهم، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، 1381.