دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 130، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 3-71 

مقاله ترویجی

شناسایی غیرمستقیم خصوصیات دینامیکی پل با استفاده از پاسخ وسیله نقلیه عبوری

صفحه 3-10

سید مازیار مرعشی؛ محمد هادی پاشایی؛ محمد مهدی خطیبی