دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 91، مهر و آبان 1392 
6. مروری بر کلکتورهای فتوولتائیک - حرارتی

صفحه 58-70

محسن نصیرزاده؛ فرزاد جعفرکاظمی