بهینه‌سازی یک نمونة واقعی سکان شناور 800 تنی به‌کمک تغییر مکانیزم سیستم هیدرولیکی فرمان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشکدة مهندسی مکانیک، مؤسسة آموزش عالی دانش‌پژوهان، اصفهان

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، اصفهان

چکیده

سیستم سکان، مسئولیت مهمی در هدایت و کنترل شناورها و کشتی ها برعهده دارد. این امر در زمان دور زدن یا انحراف شناور می‌تواند حساسیت بیشتری در زمان طراحی داشته باشد. با توجه به پیشرفت چشمگیری که در حوزة معماری کشتی و دانش سیالات به‌وجود آمده، این مهم در دو بخش قابل تأمل است: طراحی هیدرودینامیکی بال (تیغه) سکان و طراحی سیستم فرمان و تجهیزات انتقال دستور به مکانیزم بال شناور. در این مقاله، که به‌صورت عملی و آزمایشگاهی روی شناور 800 تنی اجرا شده است، از هیدروموتور پیستونی در محل سکان شناور استفاده و نتایج حاصل تحلیل شده است. نتایج نشان‌دهندة این است که با نصب پمپ روتوری هیدروموتور روی سکان، کنترل تیغة شناور برای فرمان‌دادن از توان 6/165 تا 13800 کیلووات قابل اعمال است که بیانگر محدودة وسیعی از اعمال نیرو بر تیغة سکان است.

کلیدواژه‌ها


] H. Zeraatgar, E. Ghaziasgar., M|. Giasi, New rudder design and increased functionality Exercise, 8th National Symposium of Marine Industries, pp1-13, 2006.
[2] M. Felli, S. Grizzi, M. Falchi, Hydrodynamic and Hydroacoustic Phenomena in the Propeller Wake-Rudder Interaction, ASME 2014, 33rd International Conference on Ocean, pp. 760–788, 2014.
[3] S. A. Wimmer, V. G. DeGiorgi, E. J. Lemieux, Evaluating the Structural Performance of Ship’s Rudder Coatings, International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, pp. 29-36, 2010.
[4] N. Montazeri, S. H. Mousavizadegan, F. Bakhtiarinejad, The Effectiveness of Moving Masses in Reducing the Roll Motion of Floating Vessels, International Mechanical Engineering Congress and Exposition, pp. 101-107, 2010.
[5] J. Zanette, D. Imbault, A. Tourabi, A design methodology for cross flow water turbines, Journal of Renewable Energy, Vol. 35, pp. 997–1009, 2010.
[6] A. Ducoin, J. Andre, A. Astolfi, F. Deniseta, J. F. Sigrist, Computational and experimental investigation of flow over a transient pitching hydrofoil, European Journal of Mechanics B/Fluids, Vol. 28, pp.728–743, 2009.
[7] Kaijia Han, Numerical optimization of hull/propeller/rudder configurations, Chalmers University of Technology, 2008.
[8] A. F. Molland, S. R. Turnock, Wind tunnel investigation of the influence of propeller loading on ship rudder performance, Southampton, UK, University of Southampton, pp. 151, 1991.
[9] M. Hamamato, T. Okazaki, Fin and rudder control system for roll stabilization, Journal of the Kansai Society of Naval Architects, pp. 121-129, 1994.
[10] P. G. M. Vander Klugt, V. Rietschoten, Rudder roll stabilization and ship design: a control point of view Rotterdam, Netherlands, INSPEC Accession Number: 3140840, pp. 1-3, 1988.
[11] E. V. Lewis, Principles of naval Architecture, Volum. III, Motion in Wave and Coutrollability, SNAME 1989.
[12] M. Moonesun, Handbook of Naval Architecture Engineering, Kanoone Pajoohesh Press, 1388, (in pertion فارسی).
[13] D. A. Taylor, Introduction to Marine Engineering, FRINA Marine Consultant, Harbour Craft Services Ltd, Hong Kong Formerly Senior Lecturer in Marine Technology, Hong Kong Polytechic University, pp. 219, 2003.
[14] www.amjadsajedimc.blogfa.com, (accessed April 12, 2017).
[15] www.dsjn.ir, (accessed April 12, 2017).