کلیدواژه‌ها = دیجیتال
تحلیل تجربی تنش با پردازش تصاویر دیجیتال

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 45-52

رسول محرمی؛ سیده فایزه موسوی


معاینة رادیوگرافی لوله‌ها

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 51-55

علی شیرافکن