معاینة رادیوگرافی لوله‌ها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده

لوله‌های دارای جوش قوسی غوطه‌ور طولی[i] مورد استفاده در انتقال نفت و گاز در معرض شدیدترین مشکلات ایمنی قرار دارند. به‌منظور ارتقاء فرایند تست غیرمخرب، یوروپایپ[ii] به‌عنوان تولیدکنندة لوله‌هایی با قطر بزرگ برای صنایع نفت و گاز به سرمایه‌گذاری در فناوری معاینة دیجیتال با پرتوی ایکس پرداخته است که به‌موجب آن، این روش جایگزین فیلم‌های پرتوی ایکس خواهد شد. سیستم جدید شامل دو محفظة پرتوی ایکس مجزاست تا با جریان محصول در لوله منطبق شود. در هر محفظه دو آرایه از گیرنده‌های دیجیتال و دو لامپ پرتوی ایکس نصب شده است. این سیستم جایگزین سیستم قدیمی متشکل از سه محفظة پرتوی ایکس با دوازده لامپ پرتوی ایکس شده است. این سیستم نتیجة تحقیقات و آزمایش‌های درازمدت در زمینة معاینه با پرتوی ایکس می‌باشد و از جمله نخستین نمونه‌های اجراشده از این فناوری در یک شرکت تولید انبوه لوله‌های بزرگ به‌صورت خودکار است.[i]. Longitudinally submerged arc welded


[ii]. EUROPIPE

کلیدواژه‌ها