کلیدواژه‌ها = شبکة عصبی
معرفی مدلی برای تخمین کیفیت قطعات فلزی با استفاده از شبکة عصبی و الگوریتم تکاملی فاخته

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 39-47

علیرضا توکلی طرقی؛ علیرضا عرب‌اسدی؛ عباس مغنی‌زاده


مدلسازی و پیش‌بینی دمای سیال خروجی از کلکتور تخت

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 73-81

مصطفی زمانی محی‎آبادی


تعیین عدد ناسلت نانوسیال در جریان درون لوله به‌کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 54-61

سمانه رستمی خنار؛ حسین احمدی دانش آشتیانی؛ اباذر وحدت آزاد


نگه‌داری و تعمیرات خودرو به‌کمک شبکة عصبی

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 71-81

مصطفی زمانی محی‌آبادی