مدلسازی و پیش‌بینی دمای سیال خروجی از کلکتور تخت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پیل سوختی حرارت‌بالا دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

امروزه با توجه به دو بحران انرژی و محیط زیست، استفاده از انرژی‎های پاک و تجدیدپذیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. خورشید نیز با توجه به پایان‌ناپذیری و ظرفیت بالا در ایران، به‌عنوان یکی از انرژی‌های نو مورد توجه می‌باشد. گرمایش خورشیدی به‌معنای استفاده از انرژی خورشید در جهت تأمین نیازهای گرمایشی می‌باشد، در حالی‌که بیشترین مصرف انرژی‌های فسیلی در جهت تولید گرما می‌‎باشند. در این مقاله براساس دیاگرام P&ID اجراشده در دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان یک مدل شبکة عصبی برای کلکتور خورشیدی تخت طراحی شده است. نتایج گواه عملکرد خوب مدل شبکة عصبی ارائه‌شده می باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] زمانی محی‌آبادی، مصطفی، سید علی‌اکبر صفوی، سید وحید نقوی، سید محمد حسام محمدی، "بررسی عملکرد چرخة روغن نیروگاه سهموی خورشیدی شیراز بخش اول: مدلسازی و مانیتورینگ" مهندسی مکانیک، ش. 70، 1394، ص. 61-67.
[2] زمانی محی‌آبادی، مصطفی، سید علی‌اکبر صفوی، سید وحید نقوی، سید محمد حسام محمدی، "طراحی و توسعة یک محیط شبیه‌ساز جهت نیروگاه 250 کیلووات خورشیدی شیراز بر پایه مدلسازی ترکیبی"، نشریه انرژی ایران, ج. 3، 1391.
[3] زمانی محی‌آبادی، مصطفی، رسول جهرمی، "مدلسازی کلکتورهای خورشیدی دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان و اعتبارسنجی مدل"، بیست و سومین همایش سالانة بین­المللی مهندسی مکانیک ایران.
[4] Zima, W., A. Dziewa. “Modelling of liquid flatplate solar collector operation in transient states: Proc. IMechE Part A.” Journal of Power and Energy, 2001, pp. 53-62.
[5] So¨zen, A., Arcaklıog˘lu, E. “Effect of relative humidity on solar potential.” Applied Energy, 82(4), 2005, pp. 345–367.
[6] So¨zen, A., E. Arcaklıog˘lu. “Exergy analysis of an ejectorabsorbtion heat transformer using artificial neural network approach.” Applied Thermal Engineering, 27(2–3), 2007, pp. 481–491.
[7] Kalogirou, S. A. “Optimization of solar systems using artificial neural-networks and genetic algorithms.” Applied Energy, 77, 2004, pp. 383–405.
[8] زمانی محی‌آبادی، مصطفی. "اجرای سیستم گرمایش خورشیدی سایت انرژی های نو دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان." مهندسی مکانیک، ش. 98، 1393، ص. 56-63.
[9] زمانی محی‌آبادی، مصطفی. "پیش‌بینی لحظه‌ای تابش کل خورشید در شهر رفسنجان توسط شبکة عصبی"، انرژی ایران, دورة 16، شماره 4، 1392.
[10] منهاج، باقر. شبکه‌های عصبی مصنوعی، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1387.
[11] البرزی، محمود، آشنایی با شبکه عصبی مصنوعی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.