نویسنده = مهدی مدبری‌فر
مدل ‌سازی مسیریابی بهینه ی میکرو/نانو ذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 3-12

10.30506/mmep.2023.562625.2053

زهره مرادی؛ خسرو خاندانی؛ معین طاهری؛ مهدی مدبری‌فر


یک محرکة خطی با استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 73-80

محسن لطیفی؛ مهدی مدبری فر؛ کوروش خورشیدی؛ یوسف پاینده