نویسنده = مهدی خاطر ویسی
مروری بر فناوری تولید تایر

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 77-86

مهدی خاطر ویسی؛ محمد اسدزاده؛ سید محسن مسعود