نویسنده = شریف قریب
مطالعه و مقایسة رویکردهای مدلسازی سیستم‌های پیل سوختی پلیمری در خودرو

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 93-104

شریف قریب؛ حسن حسن زاده؛ رامیار مازوجی


بررسی موتورها و سیستم‏های انتقال قدرت در قطارهای واحد چندگانة دیزل تولیدشده در اروپا

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 13-22

حسین محمدطاهری؛ شریف قریب؛ جواد زارع